Trang chủ » Pháp luật
21/03/2022 09:19

T̲u̲y̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲g̲ ̲2̲1̲/̲3̲

S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲,̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲L̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ú̲.̲

T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲2̲0̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲0̲/̲3̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲x̲ã̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲N̲a̲m̲ ̲(̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲T̲u̲y̲ê̲n̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲)̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲ ̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲d̲o̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲L̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲(̲3̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲V̲.̲ ̲(̲3̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲đ̲ã̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲l̲y̲ ̲t̲h̲â̲n̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲l̲y̲ ̲t̲h̲â̲n̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲V̲.̲ ̲ở̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ọ̲ ̲ở̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲M̲a̲n̲ ̲(̲x̲ã̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲N̲a̲m̲)̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ọ̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲3̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲a̲n̲h̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲P̲h̲.̲ ̲(̲t̲r̲ú̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲T̲u̲y̲ê̲n̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲)̲ ̲v̲ề̲.̲

̲Đ̲ế̲n̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲2̲0̲/̲3̲,̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲L̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲d̲a̲o̲ ̲x̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ọ̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲.̲ ̲ ̲H̲ậ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲P̲h̲.̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲ỗ̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲V̲.̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲â̲y̲ ̲á̲n̲,̲ ̲L̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ú̲.̲ ̲L̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲x̲ã̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲N̲a̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲L̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲3̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲u̲y̲ê̲n̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲.̲

̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲T̲i̲ê̲n̲ ̲L̲ã̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲l̲à̲ ̲á̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲p̲h̲i̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲x̲á̲c̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲1̲3̲/̲3̲,̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲x̲ã̲ ̲V̲i̲n̲h̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲(̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲T̲i̲ê̲n̲ ̲L̲ã̲n̲g̲,̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲)̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲L̲a̲o̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲1̲/̲3̲,̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲,̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲ồ̲n̲ ̲B̲i̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲V̲i̲n̲h̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲b̲ã̲i̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲n̲g̲a̲o̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲x̲ã̲ ̲V̲i̲n̲h̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲.̲

̲N̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲i̲ấ̲y̲ ̲t̲ờ̲ ̲t̲ù̲y̲ ̲t̲h̲â̲n̲.̲ ̲T̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲p̲h̲â̲n̲ ̲h̲ủ̲y̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲t̲a̲y̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲ó̲i̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ộ̲t̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲ả̲n̲g̲ ̲đ̲á̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲2̲5̲k̲g̲.̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲T̲i̲ê̲n̲ ̲L̲ã̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲v̲ụ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲.̲H̲ả̲i̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲v̲ề̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲C̲ồ̲n̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲V̲i̲n̲h̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲t̲ử̲ ̲t̲h̲i̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲à̲n̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲a̲i̲ ̲t̲á̲n̲g̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲V̲n̲E̲x̲p̲r̲e̲s̲s̲,̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲(̲5̲1̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲X̲á̲ ̲2̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲X̲á̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲K̲i̲ế̲n̲ ̲T̲h̲ụ̲ỵ̲)̲.̲

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲6̲/̲3̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲q̲u̲ầ̲n̲ ̲k̲a̲k̲i̲ ̲m̲à̲u̲ ̲g̲h̲i̲,̲ ̲á̲o̲ ̲k̲h̲o̲á̲c̲ ̲m̲à̲u̲ ̲v̲à̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲l̲ạ̲c̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲.̲ ̲N̲g̲à̲y̲ ̲1̲3̲/̲3̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲T̲i̲ê̲n̲ ̲L̲ã̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲l̲à̲ ̲á̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲p̲h̲i̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲x̲á̲c̲.̲

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲T̲i̲ê̲n̲ ̲L̲ã̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲v̲ụ̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲.̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM