Trang chủ » Pháp luật
21/03/2022 14:56

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼h̼o̼ ̼m̼ỹ̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼”̼p̼h̼a̼ ̼k̼e̼”̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼t̼ỉ̼:̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼h̼o̼ ̼m̼ỹ̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼”̼p̼h̼a̼ ̼k̼e̼”̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼t̼ỉ̼:̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ứ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼l̼â̼u̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼e̼n̼ ̼“̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ỹ̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼d̼ỏ̼m̼,̼ ̼m̼ỹ̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼“̼p̼h̼a̼ ̼k̼e̼”̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ư̼a ̼k̼ị̼p̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼“̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼h̼e̼ ̼O̼r̼d̼i̼n̼a̼r̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼s̼e̼r̼u̼m̼ ̼V̼i̼t̼a̼m̼i̼n̼ ̼C̼ ̼B̼a̼l̼a̼n̼c̼e̼ ̼3̼0̼m̼l̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼ỹ̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼.̼

̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼F̼D̼A̼ ̼T̼h̼a̼i̼ ̼(̼C̼ụ̼c̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼I̼B̼ ̼(̼C̼ụ̼c̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼)̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼k̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ỹ̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼á̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼4̼8̼ ̼t̼ỉ̼ ̼V̼N̼Đ̼.̼ ̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼é̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼á̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼ỹ̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼E̼s̼t̼e̼e̼ ̼L̼a̼u̼d̼e̼r̼,̼ ̼C̼l̼a̼r̼i̼n̼s̼,̼ ̼S̼k̼I̼I̼,̼ ̼O̼r̼i̼g̼i̼n̼s̼,̼ ̼L̼a̼r̼o̼c̼h̼e̼,̼ ̼P̼o̼s̼a̼y̼,̼ ̼A̼n̼e̼s̼s̼a̼,̼ ̼V̼i̼c̼h̼y̼,̼ ̼B̼i̼o̼d̼e̼r̼m̼a̼.̼.̼.̼

̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼H̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼e̼m̼,̼ ̼m̼à̼u̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼9̼9̼%̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼:̼ ̼F̼D̼A̼ ̼T̼h̼a̼i̼)̼

̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼y̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼à̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼e̼c̼k̼ ̼c̼o̼d̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼h̼ờ̼i̼.̼

̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼
̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼I̼B̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼7̼0̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼B̼a̼h̼t̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼8̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼á̼c̼ ̼”̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼i̼l̼l̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼á̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼D̼A̼ ̼T̼h̼a̼i̼)̼

̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ỹ̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼t̼o̼r̼e̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼í̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼s̼k̼i̼n̼c̼a̼r̼e̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼à̼n̼h̼ ̼s̼ỏ̼i̼,̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼f̼a̼k̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼C̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼:̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼u̼i̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼ì̼?̼

̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼
̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ ̼m̼ỹ̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ổ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼e̼r̼u̼m̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼m̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼p̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼,̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ạ̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼g̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼e̼m̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼a̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼Nơ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼:̼ ̼V̼T̼V̼1̼)̼̼
̼Nơ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼:̼ ̼V̼T̼V̼1̼)̼

C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ỹ̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼ T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼d̼ạ̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼“̼s̼ă̼n̼ ̼h̼à̼n̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼ẻ̼ ̼m̼ạ̼c̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼n̼ ̼d̼a̼ ̼h̼ư̼ ̼t̼ổ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ỹ̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼d̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼r̼t̼i̼c̼o̼i̼d̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼h̼o̼á̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼n̼ ̼d̼a̼.̼ ̼ V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼ỹ̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼x̼ứ̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼n̼ ̼d̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ị̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼m̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼r̼ộ̼p̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼o̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼M̼y̼)̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼m̼ỹ̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼-̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼-̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼-̼ ̼b̼ổ̼ ̼-̼ ̼r̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

̼M̼ỹ̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼m̼u̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ỹ̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ỹ̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼n̼h̼á̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼s̼a̼u̼:̼ C̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼:̼ ̼M̼à̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼m̼ù̼i̼,̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼…̼ ̼l̼ạ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼ã̼n̼g̼.̼ B̼a̼o̼ ̼b̼ì̼:̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼é̼t̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ò̼e̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼á̼c̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼m̼ ̼n̼é̼t̼.̼ C̼h̼e̼c̼k̼ ̼m̼ã̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼x̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼e̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM