Trang chủ » Pháp luật
21/03/2022 16:23

H̲à̲n̲h̲ ̲h̲u̲n̲g̲

M̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲ở̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲d̲ù̲i̲ ̲c̲u̲i̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ầ̲m̲ ̲t̲ụ̲ ̲m̲á̲u̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲ỷ̲ ̲l̲ệ̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲l̲à̲ ̲0̲%̲.̲ ̲N̲g̲à̲y̲ ̲2̲0̲.̲3̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲(̲3̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲i̲ế̲n̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲H̲.̲Đ̲ô̲ ̲L̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲S̲Đ̲T̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲i̲ế̲n̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲.̲

̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲9̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲3̲0̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲0̲.̲1̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲,̲ ̲T̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲i̲ế̲n̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲Đ̲.̲T̲.̲Q̲.̲ ̲(̲n̲g̲ụ̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲i̲ế̲n̲ ̲S̲ơ̲n̲)̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲(̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲Q̲.̲)̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲à̲ ̲V̲.̲T̲.̲N̲h̲.̲ ̲(̲m̲ẹ̲ ̲đ̲ẻ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲Q̲.̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲q̲u̲ấ̲y̲ ̲r̲ố̲i̲,̲ ̲g̲â̲y̲ ̲ồ̲n̲ ̲à̲o̲.̲

Công an tỉnh Nghệ An kết luận gì về vụ công an xã đánh dân? - ảnh 1

A̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲t̲ụ̲ ̲m̲á̲u̲ ̲c̲h̲â̲n̲

̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲c̲ử̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲Q̲u̲â̲n̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲,̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲i̲ế̲n̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲à̲ ̲N̲h̲.̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲g̲â̲y̲ ̲ồ̲n̲ ̲à̲o̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲v̲ề̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲b̲ớ̲i̲,̲ ̲t̲h̲á̲c̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲,̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲g̲ậ̲y̲ ̲t̲r̲e̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲.̲

̲Ô̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲k̲h̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲c̲ư̲ỡ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ế̲,̲ ̲c̲ò̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲i̲ế̲n̲ ̲S̲ơ̲n̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲c̲ò̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲s̲ổ̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲ ̲D̲o̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲b̲ớ̲i̲,̲ ̲t̲h̲á̲c̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲g̲ậ̲y̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲g̲ậ̲y̲ ̲c̲a̲o̲ ̲s̲u̲ ̲(̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ụ̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲)̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ô̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ù̲i̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲.̲

̲C̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲N̲g̲ã̲i̲ ̲(̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲)̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲v̲à̲ ̲t̲ự̲ ̲ý̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ò̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲,̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲ ̲t̲á̲t̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲g̲ậ̲y̲ ̲c̲a̲o̲ ̲s̲u̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲à̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ù̲i̲,̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲.̲ ̲H̲ậ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲v̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲b̲ầ̲m̲ ̲t̲ụ̲ ̲m̲á̲u̲ ̲ở̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ù̲i̲,̲ ̲c̲ẳ̲n̲g̲ ̲c̲h̲â̲n̲.̲

̲Q̲u̲a̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲,̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲y̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲8̲.̲2̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲P̲h̲á̲p̲ ̲y̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲,̲ ̲t̲ỷ̲ ̲l̲ệ̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲d̲o̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲g̲â̲y̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲0̲%̲.̲

̲D̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲S̲Đ̲T̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲.̲ ̲G̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲s̲a̲u̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲…̲ ̲4̲8̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲A̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲B̲ả̲o̲,̲ ̲e̲m̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲à̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲s̲a̲u̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲ự̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲d̲o̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ụ̲ ̲m̲á̲u̲ ̲b̲ầ̲m̲ ̲t̲í̲m̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲Đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲,̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲.̲

Công an tỉnh Nghệ An kết luận gì về vụ công an xã đánh dân? - ảnh 2

A̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲N̲g̲ã̲i̲ ̲(̲a̲n̲h̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲)̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲i̲ế̲n̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲t̲i̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲g̲ã̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲g̲ậ̲y̲ ̲c̲a̲o̲ ̲s̲u̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲.̲

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲4̲8̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲ỷ̲ ̲l̲ệ̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲o̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲q̲u̲á̲ ̲m̲u̲ộ̲n̲,̲ ̲d̲ù̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲h̲ơ̲n̲.̲ ̲A̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲v̲à̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲ạ̲i̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲1̲3̲.̲1̲,̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲N̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲1̲0̲.̲1̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲(̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲y̲ ̲h̲ô̲n̲)̲ ̲ở̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲c̲o̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲g̲ã̲y̲ ̲t̲a̲y̲.̲ ̲V̲ớ̲i̲ ̲l̲ý̲ ̲d̲o̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲ố̲i̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ũ̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲ò̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲,̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲.̲ ̲T̲ạ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ò̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲ ̲ở̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲s̲ổ̲,̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲g̲ậ̲y̲ ̲c̲a̲o̲ ̲s̲u̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ụ̲ ̲m̲á̲u̲ ̲b̲ầ̲m̲ ̲t̲í̲m̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲i̲ế̲n̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲.̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM