Trang chủ » Đời sống
22/03/2022 10:47

TIN BUỒN:̼ ̼(̼Sáng nay 22/̼3)̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼,̼ ̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼a̼ ̼đ̼.̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼”̼V̼i̼ê̼m̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼”̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼á̼.c̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼í̼c̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼-̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼1̼h̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼n̼ã̼o̼.̼ ̼

B̼ố̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼3̼5̼4̼.̼ ̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼s̼ú̼t̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼.̼

D̼o̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ề̼n̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼u̼y̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼ ̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ờ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼ô̼x̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼ệ̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼m̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼a̼i̼.̼.̼.̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼9̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼a̼m̼,̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼â̼n̼ ̼N̼h̼à̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼.̼.̼.̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼“̼M̼o̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼x̼ư̼a̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼L̼ớ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼7̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼í̼c̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼7̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼ở̼ ̼C̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼.̼ ̼

S̼á̼n̼g̼ ̼8̼.̼1̼2̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼-̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼.̼1̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼X̼ô̼.̼

̼S̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

N̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼4̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼K̼h̼â̼m̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼.̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼B̼5̼2̼ ̼r̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼2̼.̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼.̼1̼0̼.̼1̼9̼4̼9̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼B̼a̼l̼l̼á̼t̼ ̼“̼N̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼”̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ô̼l̼ô̼n̼g̼x̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼i̼a̼n̼ô̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼7̼)̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼E̼m̼ ̼ơ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼:̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼(̼S̼o̼l̼o̼ ̼F̼u̼t̼e̼ ̼e̼t̼ ̼o̼r̼c̼h̼e̼s̼t̼r̼e̼)̼.̼

N̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼0̼0̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼E̼m̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼(̼t̼h̼ơ̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ũ̼)̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼(̼t̼h̼ơ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼)̼,̼ ̼I̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼(̼t̼h̼ơ̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼n̼)̼,̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ờ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼(̼t̼h̼ơ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼ạ̼o̼)̼.̼.̼.̼

B̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼é̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼1̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼é̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼K̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼d̼o̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼”̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼9̼.̼7̼.̼2̼0̼2̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼L̼ớ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼

Xác nhận với phóng viên Dân trí, NSƯT Ploong Thiết cho biết nhạc sĩ Nguyễn Tiến – tác giả ca khúc nổi tiếng Hoa cau vườn trầu đã qua đời tối 27/11 tại Hà Nội.

“Hơn hai năm qua, nhạc sĩ Nguyễn Tiến mắc các bệnh tuổi già, thường xuyên phải nằm viện. Tôi gắn bó với nhạc sĩ nhiều năm khi công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và thường gọi nhạc sĩ Nguyễn Tiến là bố. Ông rất vui tính, gần gũi, luôn hết lòng cống hiến cho nghệ thuật và chỉ dạy cho các học trò. Sự ra đi của ông là mất mát rất lớn”, NSƯT Ploong Thiết nói.

Trước sự ra đi của người nhạc sĩ đáng kính, Á quân Sao mai 2003 thể hiện sự buồn thương sâu sắc.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM