Trang chủ » Pháp luật
22/03/2022 14:27

N̲ó̲n̲g̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲

S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ộ̲ ̲x̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲1̲4̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲à̲ ̲l̲ộ̲ ̲r̲a̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ủ̲.̲ ̲M̲ố̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲v̲à̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲

C̲u̲ố̲i̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲1̲2̲/̲2̲0̲0̲4̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲b̲ộ̲ ̲4̲7̲9̲ ̲l̲à̲m̲ ̲l̲ễ̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ổ̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲ộ̲ ̲x̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲b̲ờ̲ ̲r̲à̲o̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ộ̲ ̲x̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲c̲h̲ă̲n̲ ̲h̲o̲a̲ ̲ở̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲X̲í̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲5̲7̲2̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲h̲u̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲6̲8̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲9̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲N̲g̲h̲i̲ ̲P̲h̲ú̲,̲ ̲T̲P̲.̲ ̲V̲i̲n̲h̲,̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲)̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲1̲9̲9̲0̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲x̲e̲m̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲h̲a̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲.̲ ̲Đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲m̲a̲n̲h̲ ̲m̲ố̲i̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲x̲e̲m̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲,̲ ̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ù̲ ̲g̲ì̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲a̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲?̲.̲

Kỳ án bộ xương khô trong chiếc chăn hoa: Cô gái đã gặp ai vào đêm cuối cùng? - Ảnh 1.

X̲í̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲5̲7̲2̲ ̲c̲ũ̲ ̲đ̲ó̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲9̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲N̲g̲h̲i̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲(̲T̲P̲.̲ ̲V̲i̲n̲h̲)̲,̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲H̲i̲ề̲n̲.̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲u̲ ̲t̲h̲ậ̲p̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲,̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲đ̲ể̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲ấ̲y̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲â̲u̲,̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲a̲i̲.̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲1̲4̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲2̲0̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲à̲ ̲b̲ộ̲ ̲x̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲ô̲n̲ ̲c̲ấ̲t̲ ̲s̲ơ̲ ̲s̲à̲i̲.̲

̲M̲a̲n̲h̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲k̲h̲u̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲b̲ộ̲ ̲x̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲X̲í̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲5̲7̲2̲.̲ ̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲v̲à̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲l̲à̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲à̲i̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲x̲í̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲N̲h̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲1̲1̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲e̲m̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲X̲í̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲5̲7̲2̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲v̲à̲i̲ ̲c̲h̲ụ̲c̲ ̲m̲é̲t̲.̲ ̲T̲h̲ỉ̲n̲h̲ ̲t̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲x̲í̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲y̲ê̲u̲.̲

̲L̲ầ̲n̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲t̲í̲c̲h̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲đ̲ó̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲y̲ê̲u̲.̲ ̲V̲ậ̲y̲ ̲n̲ê̲n̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲t̲í̲c̲h̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲a̲n̲h̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲đ̲ó̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲s̲a̲u̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲v̲ề̲.̲ ̲C̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲r̲õ̲.̲

Kỳ án bộ xương khô trong chiếc chăn hoa: Cô gái đã gặp ai vào đêm cuối cùng? - Ảnh 2.

K̲h̲u̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲X̲í̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲5̲7̲2̲ ̲c̲ũ̲ ̲n̲a̲y̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲b̲ỏ̲ ̲h̲o̲a̲n̲g̲.̲ ̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲t̲ỏ̲ ̲v̲ẻ̲ ̲l̲o̲ ̲l̲ắ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲s̲ự̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲v̲à̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲t̲h̲ă̲m̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲r̲a̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲d̲ò̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲g̲ì̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲h̲a̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲.̲ ̲Í̲t̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲s̲a̲u̲,̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲v̲à̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ô̲ ̲ấ̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲t̲r̲ộ̲m̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲v̲à̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲.̲ ̲N̲g̲h̲e̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ở̲ ̲d̲à̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲i̲m̲ ̲l̲ặ̲n̲g̲.̲

̲P̲h̲í̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲t̲í̲c̲h̲,̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲â̲m̲ ̲t̲ư̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲.̲ ̲C̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲đ̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲.̲ ̲T̲ừ̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲e̲m̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲c̲u̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲v̲à̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲X̲í̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲5̲7̲2̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲1̲0̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲v̲ề̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲u̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲v̲ề̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲m̲ị̲t̲ ̲m̲ù̲ ̲h̲ơ̲n̲.̲

Kỳ án bộ xương khô trong chiếc chăn hoa: Cô gái đã gặp ai vào đêm cuối cùng? - Ảnh 3.

V̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲x̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲b̲ờ̲ ̲r̲à̲o̲ ̲X̲í̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲5̲7̲2̲ ̲c̲ũ̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲l̲à̲ ̲N̲g̲ô̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲6̲0̲,̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲ở̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲à̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲L̲i̲ê̲m̲,̲ ̲T̲ỉ̲n̲h̲ ̲H̲à̲ ̲N̲a̲m̲)̲.̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲g̲h̲ề̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲c̲a̲o̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲ở̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲.̲

̲M̲ộ̲t̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ử̲ ̲r̲a̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲.̲ ̲D̲ù̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲ở̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲c̲a̲o̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲í̲t̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲v̲ề̲.̲ ̲L̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲,̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲í̲t̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲ở̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲đ̲ộ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲ó̲c̲ ̲c̲h̲o̲á̲n̲g̲ ̲v̲á̲n̲g̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲b̲ú̲a̲ ̲b̲ổ̲.̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲x̲i̲n̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ể̲ ̲v̲ề̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲k̲h̲á̲m̲.̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲.̲

̲T̲r̲ù̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲t̲h̲a̲y̲,̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲c̲ơ̲n̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲,̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲b̲ộ̲ ̲x̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲i̲ấ̲u̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲c̲h̲ă̲n̲ ̲h̲o̲a̲ ̲ở̲ ̲b̲ã̲i̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲ố̲n̲g̲.̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲u̲ợ̲c̲ ̲m̲ờ̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ề̲n̲.̲

̲T̲r̲ả̲ ̲g̲i̲á̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲á̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲d̲ằ̲n̲ ̲v̲ặ̲t̲ ̲l̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲,̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲g̲ì̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲ ̲P̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲2̲,̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲3̲,̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲đ̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲x̲i̲n̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲h̲ố̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲đ̲ế̲n̲.̲

Kỳ án bộ xương khô trong chiếc chăn hoa: Cô gái đã gặp ai vào đêm cuối cùng? - Ảnh 4.

Đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲N̲g̲ô̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲.̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲t̲ư̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲B̲á̲o̲ ̲P̲L̲V̲N̲)̲.̲

̲V̲à̲o̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲4̲/̲1̲9̲9̲0̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲á̲n̲ ̲t̲r̲ạ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ả̲ ̲2̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲,̲ ̲c̲ã̲i̲ ̲v̲ã̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲g̲i̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲o̲,̲ ̲x̲ô̲ ̲đ̲ẩ̲y̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲đ̲ậ̲p̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲ấ̲m̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲g̲ỗ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲ê̲ ̲l̲à̲m̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲L̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲b̲ỏ̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲.̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲s̲a̲u̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲h̲ở̲ ̲n̲ữ̲a̲.̲ ̲Q̲u̲á̲ ̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲s̲ợ̲,̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲c̲h̲ă̲n̲ ̲h̲o̲a̲ ̲b̲ọ̲c̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲k̲é̲o̲ ̲r̲a̲ ̲b̲ã̲i̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲ố̲n̲g̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲b̲ờ̲ ̲t̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲r̲à̲o̲ ̲k̲h̲u̲ ̲x̲í̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲đ̲à̲o̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲c̲h̲ô̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲.̲

̲K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲x̲í̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲,̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲á̲m̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲s̲u̲y̲ ̲s̲ụ̲p̲.̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲â̲u̲ ̲s̲a̲u̲,̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲x̲i̲n̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲r̲a̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲à̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲ ̲T̲ừ̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲t̲r̲ù̲n̲g̲ ̲k̲h̲ớ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲h̲ộ̲p̲ ̲s̲ọ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲

̲Í̲t̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ú̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲d̲o̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲.̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲ ̲N̲g̲ô̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲b̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲d̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲h̲o̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲H̲i̲ề̲n̲.̲

Kỳ án bộ xương khô trong chiếc chăn hoa: Cô gái đã gặp ai vào đêm cuối cùng? - Ảnh 5.

V̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲à̲ ̲b̲ộ̲ ̲x̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲ở̲ ̲x̲ã̲ ̲N̲g̲h̲i̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲đ̲ế̲n̲.̲

̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ủ̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲d̲o̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲à̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ố̲ ̲ý̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲x̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ố̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲”̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲k̲ỹ̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲.̲

̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲y̲ê̲u̲,̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ắ̲n̲ ̲r̲ứ̲t̲ ̲l̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲,̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲ổ̲n̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲l̲o̲ ̲l̲ắ̲n̲g̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲,̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲ề̲n̲ ̲c̲h̲ù̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ú̲n̲g̲ ̲b̲á̲i̲.̲ ̲C̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲m̲à̲ ̲T̲h̲u̲â̲n̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲r̲ấ̲n̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ư̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲ă̲n̲ ̲n̲ă̲n̲ ̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲l̲i̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲u̲ấ̲t̲.̲ ̲C̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲c̲h̲ừ̲n̲g̲ ̲s̲ẽ̲ ̲c̲h̲ì̲m̲ ̲v̲à̲o̲ ̲q̲u̲ê̲n̲ ̲l̲ã̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲ ̲t̲h̲ổ̲i̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲1̲4̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲s̲a̲u̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ộ̲ ̲h̲à̲i̲ ̲c̲ố̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲v̲ề̲ ̲s̲ự̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲p̲h̲ơ̲i̲ ̲b̲à̲y̲ ̲r̲a̲ ̲á̲n̲h̲ ̲s̲á̲n̲g̲.̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM