Trang chủ » Đời sống
22/03/2022 21:07

T̼I̼N̼ ̼B̼U̼Ồ̼N̼ ̼(̼T̼Ố̼I̼ ̼2̼2̼/̼3̼)̼:̼ ̼T̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼V̼T̼V̼3̼ ̼-̼ ̼B̼T̼V̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼

B̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼V̼T̼V̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ô̼.̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼B̼T̼V̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼.̼ ̼ ̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼V̼T̼V̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

̼B̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼5̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼B̼T̼V̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼”̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼ó̼n̼g̼”̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼1̼9̼h̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼B̼T̼V̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼L̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼T̼V̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼1̼9̼h̼,̼ ̼B̼T̼V̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼à̼i̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼B̼T̼V̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼V̼T̼V̼.̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼e̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼.̼

BTV Vân Anh

“̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼V̼T̼V̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ẽ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼”̼ ̼-̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼N̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼B̼T̼V̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼.̼

̼B̼T̼V̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼”̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼é̼m̼ ̼l̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼L̼â̼m̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼T̼V̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼.̼

H̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼

̼H̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼T̼h̼e̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼S̼c̼h̼o̼l̼a̼r̼’̼s̼ ̼C̼u̼p̼ ̼(̼W̼S̼C̼)̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼B̼T̼V̼ ̼n̼h̼à̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼v̼ẽ̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼B̼T̼V̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼:̼ ̼”̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼T̼V̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼.̼

K̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼V̼T̼V̼,̼ ̼B̼T̼V̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼í̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ỗ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼,̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼i̼c̼n̼i̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼.̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼B̼T̼V̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼B̼T̼V̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼.̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼”̼,̼ ̼B̼T̼V̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼D̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼y̼ ̼u̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼”̼đ̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼ú̼c̼”̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼C̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼…̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼,̼…̼

̼V̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼1̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

̼T̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼…̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼d̼ẫ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM