Trang chủ » Pháp luật
23/03/2022 09:30

T̲p̲ ̲h̲c̲m̲

V̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲h̲o̲à̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲i̲ệ̲m̲ ̲t̲ạ̲p̲ ̲h̲o̲á̲ ̲A̲n̲ ̲N̲h̲i̲ê̲n̲ ̲(̲ấ̲p̲ ̲5̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲â̲n̲ ̲T̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲C̲ủ̲ ̲C̲h̲i̲,̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲)̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲t̲r̲e̲o̲ ̲c̲ổ̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲

C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲C̲ủ̲ ̲C̲h̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲v̲ụ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲d̲a̲o̲ ̲c̲h̲é̲m̲ ̲v̲ợ̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲r̲e̲o̲ ̲c̲ổ̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲ ̲ở̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲.̲ ̲B̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲ừ̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲b̲ạ̲c̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲2̲1̲/̲3̲,̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲.̲ ̲(̲4̲6̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲ấ̲p̲ ̲5̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲â̲n̲ ̲T̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲)̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲c̲ự̲ ̲c̲ã̲i̲.̲ ̲B̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲.̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲d̲a̲o̲ ̲c̲h̲ặ̲t̲ ̲đ̲á̲ ̲c̲h̲é̲m̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲h̲á̲t̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲l̲à̲ ̲b̲à̲ ̲N̲.̲T̲.̲H̲.̲L̲ ̲(̲3̲6̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲b̲à̲ ̲L̲.̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲ở̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲.̲ ̲V̲ề̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲.̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲k̲h̲o̲á̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲v̲à̲ ̲t̲r̲e̲o̲ ̲c̲ổ̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲.̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲à̲n̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲.̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲ể̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲P̲V̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲h̲ó̲i̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲c̲ờ̲ ̲b̲ạ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲.̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲b̲ạ̲c̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲2̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ủ̲n̲g̲ ̲c̲ố̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲i̲ệ̲m̲ ̲t̲ạ̲p̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲.̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲ế̲,̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲a̲m̲ ̲m̲ê̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲c̲á̲ ̲đ̲ộ̲,̲ ̲c̲ờ̲ ̲b̲ạ̲c̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲l̲à̲ ̲b̲ỏ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲c̲a̲n̲ ̲m̲ã̲i̲ ̲m̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲1̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲l̲a̲n̲g̲ ̲b̲ạ̲t̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲.̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲à̲ ̲L̲.̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲k̲í̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲h̲ô̲n̲.̲ ̲N̲h̲à̲ ̲b̲à̲ ̲L̲.̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲.̲ ̲t̲r̲ầ̲m̲ ̲t̲í̲n̲h̲,̲ ̲h̲i̲ề̲n̲ ̲l̲à̲n̲h̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲ý̲ ̲c̲h̲o̲ ̲”̲ở̲ ̲r̲ể̲”̲,̲ ̲c̲o̲i̲ ̲l̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲r̲ể̲ ̲d̲ù̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲ế̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲.̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲a̲m̲ ̲m̲ê̲ ̲c̲ờ̲ ̲b̲ạ̲c̲,̲ ̲c̲á̲ ̲đ̲ộ̲ ̲đ̲á̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲b̲ạ̲c̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲r̲õ̲.̲ ̲ ̲”̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲b̲ề̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲h̲i̲ề̲n̲ ̲l̲à̲n̲h̲,̲ ̲t̲r̲ầ̲m̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲l̲ắ̲m̲ ̲m̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲s̲a̲o̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ư̲ ̲x̲ử̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲n̲ữ̲a̲”̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲h̲á̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲.̲

̲C̲ã̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲,̲ ̲v̲ợ̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲d̲a̲o̲ ̲đ̲â̲m̲ ̲t̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲ự̲c̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲5̲3̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲c̲ã̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲â̲m̲ ̲t̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲d̲a̲o̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲ự̲c̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲1̲2̲/̲3̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲H̲à̲ ̲(̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲Q̲u̲ả̲n̲g̲ ̲T̲r̲ị̲)̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲T̲.̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲6̲9̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲C̲a̲o̲ ̲V̲â̲n̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲5̲,̲ ̲T̲P̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲H̲à̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲2̲1̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲1̲/̲3̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲T̲.̲ ̲N̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲Đ̲ạ̲o̲ ̲L̲.̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲6̲9̲)̲,̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲T̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲2̲1̲h̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲9̲ ̲(̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲5̲,̲ ̲T̲P̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲H̲à̲)̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲k̲ê̲u̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲T̲.̲ ̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲L̲.̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲1̲ ̲c̲o̲n̲ ̲d̲a̲o̲ ̲đ̲â̲m̲ ̲t̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲ự̲c̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲.̲ ̲B̲à̲ ̲T̲.̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲d̲o̲ ̲2̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ã̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲d̲a̲o̲ ̲đ̲â̲m̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲T̲.̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲c̲ã̲i̲ ̲v̲ã̲,̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲h̲a̲u̲.̲ ̲Đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲,̲ ̲b̲à̲ ̲T̲.̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲â̲m̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲.̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM