Trang chủ » Đời sống
23/03/2022 16:53

S̳á̳n̳g̳ ̳n̳a̳y̳:̳ ̳Ҳ̳ó̳ƚ̳ ̳ҳ̳a̳ ̳

T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼N̼h̼ự̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼p̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼m̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.

Th̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ơ̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼3̼P̼1̼-̼8̼2̼5̼.̼2̼7̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼.

Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼B̼1̼9̼/̼4̼0̼2̼A̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼1̼C̼-̼8̼4̼2̼.̼7̼1̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼é̼t̼.

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ă̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ỗ̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ơ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y

X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼X̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼ở̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.
L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼s̼ắ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼8̼1̼C̼-̼1̼1̼1̼.̼2̼5̼,̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼:̼ ̼C̼N̼H̼T̼C̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼;̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼(̼n̼g̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼;̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼l̼à̼ ̼1̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼(̼k̼g̼)̼.

P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼8̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼8̼1̼-̼0̼5̼D̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼:̼ ̼6̼4̼2̼1̼0̼1̼2̼5̼1̼9̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼7̼/̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼7̼/̼7̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼:̼ ̼5̼3̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼i̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼Đ̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.

K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼0̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼5̼3̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼3̼9̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼2̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼l̼à̼ ̼5̼4̼ ̼k̼m̼/̼g̼i̼ờ

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼C̼M̼N̼D̼:̼ ̼2̼3̼1̼2̼2̼9̼9̼4̼0̼)̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼C̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼4̼/̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼C̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼4̼0̼0̼8̼9̼0̼0̼1̼5̼3̼2̼ ̼d̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼5̼/̼2̼0̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼5̼/̼2̼0̼2̼4̼

[̼V̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼ở̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼:̼ ̼X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼]

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.

P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼5̼4̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼2̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼S̼ơ̼m̼e̼i̼-̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼B̼o̼k̼ ̼R̼e̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼S̼ơ̼m̼e̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼Đ̼o̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.

Xe̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ỳ̼,̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼8̼1̼C̼-̼1̼1̼1̼.̼2̼5̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼9̼D̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼b̼i̼n̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ẹ̼p̼.

C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼7̼)̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼4̼)̼,̼ ̼H̼g̼u̼h̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼8̼)̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼,̼ Bù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼4̼)̼;̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼Y̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼Đ̼o̼a̼.̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼Y̼a̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼G̼u̼ê̼m̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼9̼)̼,̼ ̼G̼u̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼1̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼8̼)̼.

K̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼s̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼S̼ơ̼ ̼M̼ê̼i̼.

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.

X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼,̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼

C̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼“̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼r̼á̼c̼h̼”̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼7̼,̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼.̼.̼.̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ

M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ê̼n̼…

C̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼3̼4̼1̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼l̼ô̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼o̼m̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ

C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼9̼7̼,̼ ̼b̼à̼ ̼8̼2̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼á̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼h̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼“̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼”̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼.

“̼T̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼u̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ê̼m̼ ̼b̼a̼o̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ắ̼c̼.̼ ̼B̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ê̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼u̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼m̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ờ̼.̼ ̼C̼h̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼ì̼ ̼x̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼5̼ ̼t̼ờ̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼.

C̼ụ̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼

Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼6̼ ̼t̼ờ̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼d̼ò̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼5̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼“̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼7̼,̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.

C̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ợ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼“̼đ̼è̼”̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼ẻ̼ ̼í̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ạ̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼:̼ ̼”̼M̼u̼ố̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ặ̼c̼,̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼i̼v̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼1̼ ̼i̼n̼c̼h̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼m̼á̼t̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ầ̼y̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼”̼.

T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ồ̼ ̼ạ̼t̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼o̼m̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼n̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ụ̼.

G̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼i̼m̼ ̼ỉ̼m̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼,̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ư̼ờ̼m̼ ̼n̼ư̼ợ̼p̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.

V̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼”̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼.

S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ụ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼A̼C̼B̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼ế̼t̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼.

T̼ỉ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼đ̼i̼…̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼m̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼s̼ơ̼n̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼e̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ạ̼n̼h̼ ̼q̼u̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.

B̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼n̼ ̼c̼à̼i̼.̼ ̼H̼ỏ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼“̼đ̼a̼u̼”̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼“̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼”̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố

H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼s̼ầ̼u̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼h̼é̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼é̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.

K̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼3̼4̼1̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM