Trang chủ » Pháp luật
23/03/2022 17:36

M̲ẹ̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲

T̲h̲e̲o̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲d̲ì̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲,̲ ̲b̲ố̲̲ ̲m̲e̲̣̲ ̲l̲i̲ ̲d̲i̲̣̲ ̲t̲ừ̲̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ò̲̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲̲,̲ ̲b̲é̲̲ ̲K̲.̲ ̲s̲ố̲̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲̲i̲ ̲b̲à̲̲ ̲n̲g̲o̲a̲̣̲i̲.̲ ̲Đ̲ế̲̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲̲i̲,̲ ̲b̲é̲̲ ̲đ̲ư̲ơ̲̣̲c̲ ̲m̲e̲̣̲ ̲đ̲ó̲̲n̲ ̲v̲ề̲̲ ̲v̲à̲̲ ̲c̲ũ̲̲n̲g̲ ̲b̲ắ̲̲t̲ ̲đ̲ầ̲̲u̲ ̲k̲h̲o̲ả̲̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲t̲ă̲m̲ ̲t̲ố̲̲i̲ ̲s̲ố̲̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲ư̲̣̲ ̲b̲a̲̣̲o̲ ̲h̲à̲̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲̲a̲ ̲c̲h̲í̲̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲̲i̲ ̲m̲e̲̣̲ ̲r̲u̲ô̲̣̲t̲.

B̲a̲̣̲o̲ ̲h̲à̲̲n̲h̲ ̲t̲r̲ẻ̲̲ ̲e̲m̲ ̲l̲à̲̲ ̲v̲ấ̲̲n̲ ̲n̲a̲̣̲n̲ ̲c̲ủ̲̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲̲n̲h̲ ̲v̲à̲̲ ̲x̲ã̲̲ ̲h̲ô̲̣̲i̲ ̲c̲ầ̲̲n̲ ̲đ̲ư̲ơ̲̣̲c̲ ̲g̲i̲ả̲̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲̲t̲ ̲đ̲ể̲̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲á̲̲c̲ ̲e̲m̲ ̲m̲ô̲̣̲t̲ ̲m̲ô̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲̲n̲g̲ ̲s̲ố̲̲n̲g̲,̲ ̲p̲h̲á̲̲t̲ ̲t̲r̲i̲ể̲̲n̲ ̲l̲à̲̲n̲h̲ ̲m̲a̲̣̲n̲h̲.̲ ̲M̲ớ̲̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲a̲̣̲n̲g̲ ̲x̲ã̲̲ ̲h̲ô̲̣̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲ừ̲̲n̲g̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲̲i̲ ̲m̲ô̲̣̲t̲ ̲đ̲o̲a̲̣̲n̲ ̲v̲i̲d̲e̲o̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲a̲̣̲i̲ ̲v̲u̲̣̲ ̲v̲i̲ê̲̣̲c̲ ̲m̲ô̲̣̲t̲ ̲b̲é̲̲ ̲g̲á̲̲i̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲̲p̲ ̲b̲i̲̣̲ ̲m̲e̲̣̲ ̲m̲ì̲̲n̲h̲ ̲m̲ắ̲̲n̲g̲ ̲c̲h̲ử̲̲i̲ ̲v̲à̲̲ ̲t̲h̲â̲̣̲m̲ ̲c̲h̲í̲̲ ̲l̲à̲̲ ̲d̲ù̲̲n̲g̲ ̲g̲h̲ế̲̲ ̲n̲h̲ư̲̣̲a̲ ̲đ̲á̲̲n̲h̲ ̲đ̲â̲̣̲p̲ ̲v̲à̲̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲̲i̲.̲

̲B̲é̲̲ ̲g̲á̲̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲̲ ̲n̲g̲ồ̲̲i̲ ̲i̲m̲ ̲l̲ă̲̣̲n̲g̲ ̲h̲ứ̲̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲̣̲u̲ ̲t̲ấ̲̲t̲ ̲c̲ả̲̲ ̲t̲ừ̲̲ ̲m̲e̲̣̲ ̲m̲à̲̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ề̲̲ ̲c̲ó̲̲ ̲c̲h̲ú̲̲t̲ ̲p̲h̲ả̲̲n̲ ̲k̲h̲á̲̲n̲g̲.̲ ̲D̲ù̲̲ ̲đ̲ã̲̲ ̲c̲ó̲̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲̲i̲ ̲đ̲ế̲̲n̲ ̲c̲a̲n̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲̲ ̲d̲â̲̣̲p̲ ̲t̲ắ̲̲t̲ ̲c̲ơ̲n̲ ̲n̲ó̲̲n̲g̲ ̲g̲i̲â̲̣̲n̲ ̲n̲à̲̲y̲.̲ ̲Đ̲o̲a̲̣̲n̲ ̲v̲i̲d̲e̲o̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲̲i̲ ̲đ̲ã̲̲ ̲k̲h̲i̲ế̲̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ỏ̲̲i̲ ̲c̲ă̲m̲ ̲p̲h̲ẫ̲̲n̲ ̲v̲à̲̲ ̲b̲ứ̲̲c̲ ̲x̲ú̲̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲̲c̲ ̲h̲à̲̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲c̲ủ̲̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲̲i̲ ̲m̲e̲̣̲.̲ ̲C̲ũ̲̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲í̲̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲̲y̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲x̲ó̲̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲é̲̲ ̲g̲á̲̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲o̲a̲̣̲n̲ ̲v̲i̲d̲e̲o̲.̲

̲B̲é̲̲ ̲g̲á̲̲i̲ ̲b̲i̲̣̲ ̲b̲a̲̣̲o̲ ̲h̲à̲̲n̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲u̲ố̲̲t̲ ̲4̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲s̲ố̲̲n̲g̲ ̲c̲ù̲̲n̲g̲ ̲m̲e̲̣̲ ̲L̲i̲ê̲n̲ ̲h̲ê̲̣̲ ̲v̲ớ̲̲i̲ ̲c̲h̲i̲̣̲ ̲H̲.̲T̲ ̲(̲S̲N̲ ̲2̲0̲0̲1̲)̲ ̲–̲ ̲d̲ì̲̲ ̲r̲u̲ô̲̣̲t̲ ̲c̲ủ̲̲a̲ ̲b̲é̲̲ ̲V̲.̲T̲.̲K̲ ̲(̲S̲N̲ ̲2̲0̲1̲0̲ ̲–̲ ̲b̲é̲̲ ̲g̲á̲̲i̲ ̲b̲i̲̣̲ ̲m̲e̲̣̲ ̲r̲u̲ô̲̣̲t̲ ̲h̲à̲̲n̲h̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲o̲a̲̣̲n̲ ̲v̲i̲d̲e̲o̲)̲ ̲đ̲ư̲ơ̲̣̲c̲ ̲b̲i̲ế̲̲t̲ ̲đ̲o̲a̲̣̲n̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲đ̲ư̲ơ̲̣̲c̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲a̲̣̲i̲ ̲v̲à̲̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲̲n̲g̲ ̲1̲0̲h̲ ̲t̲ố̲̲i̲ ̲n̲g̲à̲̲y̲ ̲2̲2̲/̲3̲ ̲t̲a̲̣̲i̲ ̲n̲h̲à̲̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲ở̲̲ ̲q̲u̲â̲̣̲n̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲N̲h̲u̲ậ̲n̲,̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲.̲ ̲Đ̲ă̲̣̲c̲ ̲b̲i̲ê̲̣̲t̲,̲ ̲c̲h̲i̲̣̲ ̲T̲.̲ ̲c̲ũ̲̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲,̲ ̲b̲é̲̲ ̲K̲.̲ ̲đ̲ã̲̲ ̲b̲i̲̣̲ ̲m̲e̲̣̲ ̲r̲u̲ô̲̣̲t̲ ̲c̲ủ̲̲a̲ ̲m̲ì̲̲n̲h̲ ̲l̲à̲̲ ̲H̲.̲T̲r̲.̲ ̲b̲a̲̣̲o̲ ̲h̲à̲̲n̲h̲ ̲s̲u̲ố̲̲t̲ ̲4̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲q̲u̲a̲ ̲c̲h̲ứ̲̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ô̲̣̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲n̲g̲ắ̲̲n̲:̲

̲“̲T̲ừ̲̲ ̲n̲h̲ỏ̲̲ ̲b̲a̲ ̲m̲e̲̣̲ ̲b̲é̲̲ ̲đ̲ã̲̲ ̲l̲y̲ ̲d̲i̲̣̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲b̲é̲̲ ̲s̲ố̲̲n̲g̲ ̲c̲ù̲̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲̲i̲ ̲b̲à̲̲ ̲n̲g̲o̲a̲̣̲i̲ ̲đ̲ế̲̲n̲ ̲t̲â̲̣̲n̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲̲i̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲̲ ̲m̲e̲̣̲ ̲b̲é̲̲ ̲k̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲̲t̲ ̲đ̲ò̲̲i̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲b̲é̲̲ ̲K̲.̲ ̲v̲ề̲̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲đ̲ế̲̲n̲ ̲t̲â̲̣̲n̲ ̲b̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲̲.̲ ̲B̲à̲̲ ̲n̲g̲o̲a̲̣̲i̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲t̲h̲ể̲̲ ̲g̲i̲à̲̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲̲n̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲b̲é̲̲ ̲v̲ẫ̲̲n̲ ̲ở̲̲ ̲c̲ù̲̲n̲g̲ ̲m̲e̲̣̲ ̲v̲à̲̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲h̲ứ̲̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲̣̲u̲ ̲n̲h̲ữ̲̲n̲g̲ ̲t̲r̲â̲̣̲n̲ ̲đ̲ò̲̲n̲ ̲r̲o̲i̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲à̲̲y̲ ̲s̲u̲ố̲̲t̲ ̲4̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲q̲u̲a̲.̲”̲

TP.HCM: Bé gái nghi bị mẹ ruột bạo hành dã man suốt 4 năm cùng lời nức nở Mẹ đánh chết con đi, đánh chết con cũng được, dì ruột cầu cứu CĐM-1
B̲é̲̲ ̲T̲.̲K̲.̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲u̲̣̲c̲ ̲b̲i̲̣̲ ̲đ̲á̲̲n̲h̲ ̲v̲à̲̲o̲ ̲đ̲ầ̲̲i̲ ̲v̲à̲̲ ̲k̲h̲ắ̲̲p̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲m̲ì̲̲n̲h̲ ̲(̲Ả̲̲n̲h̲ ̲c̲u̲t̲ ̲t̲ừ̲̲ ̲c̲l̲i̲p̲)̲

̲K̲h̲i̲ ̲h̲ỏ̲̲i̲ ̲v̲ề̲̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲é̲̲ ̲K̲.̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲b̲i̲̣̲ ̲m̲e̲̣̲ ̲đ̲á̲̲n̲h̲,̲ ̲c̲h̲i̲̣̲ ̲H̲.̲T̲.̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲:̲ ̲L̲ú̲c̲ ̲ở̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲b̲é̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲o̲a̲n̲ ̲n̲g̲o̲ã̲̲n̲,̲ ̲h̲o̲̣̲c̲ ̲g̲i̲ỏ̲̲i̲.̲ ̲B̲à̲̲ ̲n̲g̲o̲a̲̣̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲c̲h̲ú̲̲t̲,̲ ̲n̲h̲ắ̲̲c̲ ̲n̲h̲ở̲̲ ̲c̲h̲á̲̲u̲ ̲h̲o̲̣̲c̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲̲ ̲k̲h̲i̲ ̲v̲ề̲̲ ̲ở̲̲ ̲v̲ớ̲̲i̲ ̲m̲e̲̣̲,̲ ̲d̲o̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲b̲i̲̣̲ ̲đ̲á̲̲n̲h̲ ̲m̲ắ̲̲n̲g̲,̲ ̲c̲ũ̲̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ơ̲̣̲c̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲b̲à̲̲i̲ ̲v̲ở̲̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲b̲é̲̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ổ̲̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲̲u̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲̲u̲ ̲l̲ầ̲̲n̲ ̲b̲i̲̣̲ ̲g̲i̲á̲̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ả̲̲n̲ ̲á̲̲n̲h̲.̲

̲M̲ỗ̲̲i̲ ̲l̲ầ̲̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲â̲̣̲y̲,̲ ̲m̲e̲̣̲ ̲l̲a̲̣̲i̲ ̲đ̲á̲̲n̲h̲ ̲c̲h̲á̲̲u̲.̲ ̲Đ̲ồ̲̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲̲i̲,̲ ̲m̲e̲̣̲ ̲c̲ũ̲̲n̲g̲ ̲k̲e̲̣̲p̲ ̲m̲ô̲̣̲t̲ ̲s̲ố̲̲ ̲t̲i̲ề̲̲n̲ ̲v̲à̲̲o̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲ổ̲̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲l̲a̲̣̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲g̲i̲á̲̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ể̲̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ơ̲̣̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲q̲u̲a̲.̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲̲ ̲v̲â̲̣̲y̲,̲ ̲v̲i̲ê̲̣̲c̲ ̲n̲à̲̲y̲ ̲m̲e̲̣̲ ̲c̲h̲á̲̲u̲ ̲c̲ò̲̲n̲ ̲c̲ố̲̲ ̲t̲ì̲̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲á̲̲u̲ ̲b̲i̲ế̲̲t̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲b̲é̲̲ ̲đ̲ã̲̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲r̲a̲ ̲n̲h̲i̲ề̲̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲t̲ư̲ở̲̲n̲g̲ ̲l̲ê̲̣̲c̲h̲ ̲l̲a̲̣̲c̲.̲

̲M̲e̲̣̲ ̲b̲é̲̲ ̲đ̲ã̲̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲b̲ư̲ớ̲̲c̲ ̲n̲ữ̲̲a̲.̲ ̲D̲ù̲̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲̲i̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲k̲ế̲̲t̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲c̲ũ̲̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲ở̲̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲̲u̲ ̲c̲ù̲̲n̲g̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲h̲ỉ̲̲n̲h̲ ̲t̲h̲o̲ả̲̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲̲i̲ ̲đ̲à̲̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲k̲i̲a̲ ̲c̲ũ̲̲n̲g̲ ̲s̲ẽ̲̲ ̲v̲ề̲̲.̲ ̲C̲ó̲̲ ̲l̲ú̲̲c̲ ̲c̲h̲á̲̲u̲ ̲q̲u̲ê̲n̲ ̲c̲h̲à̲̲o̲ ̲c̲ũ̲̲n̲g̲ ̲b̲i̲̣̲ ̲m̲e̲̣̲ ̲t̲á̲̲t̲ ̲r̲ấ̲̲t̲ ̲m̲a̲̣̲n̲h̲.̲ ̲N̲h̲i̲ề̲̲u̲ ̲l̲ầ̲̲n̲ ̲c̲ò̲̲n̲ ̲đ̲á̲̲n̲h̲ ̲b̲é̲̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲̲n̲g̲ ̲n̲g̲ủ̲̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲2̲ ̲t̲i̲ế̲̲n̲g̲.̲

̲N̲g̲ư̲ờ̲̲i̲ ̲b̲é̲̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲c̲ó̲̲ ̲n̲h̲ữ̲̲n̲g̲ ̲v̲ế̲̲t̲ ̲b̲ầ̲̲m̲ ̲t̲í̲̲m̲ ̲d̲o̲ ̲b̲a̲̣̲o̲ ̲h̲à̲̲n̲h̲.̲ ̲N̲h̲ữ̲̲n̲g̲ ̲l̲ầ̲̲n̲ ̲đ̲á̲̲n̲h̲ ̲n̲ă̲̣̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲̲ ̲m̲ă̲̣̲t̲ ̲m̲ũ̲̲i̲ ̲b̲é̲̲ ̲c̲ũ̲̲n̲g̲ ̲b̲i̲̣̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲̲,̲ ̲m̲e̲̣̲ ̲b̲é̲̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲é̲̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲̲ ̲h̲o̲̣̲c̲ ̲đ̲ể̲̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲̣̲ ̲p̲h̲á̲̲t̲ ̲h̲i̲ê̲̣̲n̲.̲”̲ ̲–̲ ̲C̲ó̲̲ ̲t̲h̲ể̲̲ ̲t̲h̲ấ̲̲y̲,̲ ̲t̲ừ̲̲ ̲n̲h̲ữ̲̲n̲g̲ ̲h̲à̲̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲r̲ấ̲̲t̲ ̲n̲h̲ỏ̲̲ ̲c̲ũ̲̲n̲g̲ ̲c̲ó̲̲ ̲t̲h̲ể̲̲ ̲t̲r̲ở̲̲ ̲t̲h̲à̲̲n̲h̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲̲n̲ ̲c̲ơ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲s̲ư̲̣̲ ̲b̲a̲̣̲o̲ ̲h̲à̲̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲̲i̲ ̲m̲e̲̣̲ ̲r̲u̲ô̲̣̲t̲ ̲v̲ớ̲̲i̲ ̲đ̲ứ̲̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲̲i̲ ̲n̲h̲ỏ̲̲ ̲c̲ủ̲̲a̲ ̲m̲ì̲̲n̲h̲.̲

̲“̲M̲e̲̣̲ ̲đ̲á̲̲n̲h̲ ̲c̲h̲ế̲̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲i̲,̲ ̲đ̲á̲̲n̲h̲ ̲c̲h̲ế̲̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲ũ̲̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ơ̲̣̲c̲”̲ ̲L̲à̲̲ ̲e̲m̲ ̲g̲á̲̲i̲,̲ ̲c̲h̲i̲̣̲ ̲T̲.̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲̲t̲ ̲t̲ừ̲̲ ̲n̲h̲ỏ̲̲ ̲m̲e̲̣̲ ̲c̲ủ̲̲a̲ ̲b̲é̲̲ ̲K̲.̲ ̲đ̲ã̲̲ ̲r̲ấ̲̲t̲ ̲b̲a̲̣̲o̲ ̲l̲ư̲̣̲c̲,̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲đ̲á̲̲n̲h̲ ̲m̲ắ̲̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲̣̲ ̲e̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲̲.̲ ̲D̲ù̲̲ ̲h̲i̲ê̲̣̲n̲ ̲t̲a̲̣̲i̲,̲ ̲n̲g̲o̲à̲̲i̲ ̲m̲e̲̣̲,̲ ̲b̲é̲̲ ̲v̲ẫ̲̲n̲ ̲s̲ố̲̲n̲g̲ ̲c̲ù̲̲n̲g̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲̲i̲ ̲d̲ì̲̲ ̲r̲u̲ô̲̣̲t̲ ̲k̲h̲á̲̲c̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲̲n̲h̲ ̲v̲ẫ̲̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲ả̲̲n̲ ̲h̲à̲̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲c̲ủ̲̲a̲ ̲m̲e̲̣̲ ̲b̲é̲̲.̲ ̲B̲à̲̲ ̲n̲g̲o̲a̲̣̲i̲ ̲d̲o̲ ̲b̲u̲ồ̲̲n̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲̣̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲á̲̲u̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲̲ ̲v̲ề̲̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲s̲ố̲̲n̲g̲ ̲m̲ô̲̣̲t̲ ̲m̲ì̲̲n̲h̲.̲

̲C̲h̲i̲̣̲ ̲H̲.̲T̲.̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲̲t̲,̲ ̲b̲ả̲̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲d̲ù̲̲ ̲ở̲̲ ̲x̲a̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ỏ̲̲i̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲x̲ó̲̲t̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲n̲h̲ữ̲̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲̲i̲ ̲t̲â̲m̲ ̲s̲ư̲̣̲ ̲c̲ủ̲̲a̲ ̲b̲é̲̲,̲ ̲r̲ằ̲̲n̲g̲ ̲b̲é̲̲ ̲c̲h̲ỉ̲̲ ̲m̲u̲ố̲̲n̲ ̲“̲m̲e̲̣̲ ̲đ̲á̲̲n̲h̲ ̲c̲h̲ế̲̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲i̲,̲ ̲đ̲á̲̲n̲h̲ ̲c̲h̲ế̲̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲ũ̲̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ơ̲̣̲c̲”̲.̲ ̲Đ̲ó̲̲ ̲c̲ũ̲̲n̲g̲ ̲l̲à̲̲ ̲l̲ý̲̲ ̲d̲o̲ ̲m̲à̲̲ ̲b̲é̲̲ ̲K̲.̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ề̲̲ ̲p̲h̲ả̲̲n̲ ̲k̲h̲á̲̲n̲g̲ ̲m̲à̲̲ ̲c̲h̲ỉ̲̲ ̲n̲g̲ồ̲̲i̲ ̲i̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲e̲̣̲ ̲đ̲á̲̲n̲h̲ ̲g̲i̲ố̲̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲o̲a̲̣̲n̲ ̲v̲i̲d̲e̲o̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.̲

̲Q̲u̲a̲ ̲l̲ờ̲̲i̲ ̲k̲ể̲̲ ̲c̲ủ̲̲a̲ ̲c̲h̲i̲̣̲ ̲H̲.̲T̲.̲,̲ ̲đ̲ư̲ơ̲̣̲c̲ ̲b̲i̲ế̲̲t̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲b̲ả̲̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲i̲̣̲ ̲v̲à̲̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲t̲ừ̲̲n̲g̲ ̲t̲ì̲̲m̲ ̲đ̲ế̲̲n̲ ̲s̲ư̲̣̲ ̲g̲i̲ú̲̲p̲ ̲đ̲ỡ̲̲ ̲c̲ủ̲̲a̲ ̲c̲h̲í̲̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲̲n̲ ̲h̲a̲y̲ ̲l̲ư̲̣̲c̲ ̲l̲ư̲ơ̲̣̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲d̲ù̲̲ ̲s̲ư̲̣̲ ̲v̲i̲ê̲̣̲c̲ ̲đ̲ã̲̲ ̲d̲i̲ễ̲̲n̲ ̲r̲a̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ô̲̣̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲r̲ấ̲̲t̲ ̲d̲à̲̲i̲:̲ ̲“̲Đ̲ế̲n̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲d̲á̲m̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲̣̲n̲ ̲n̲à̲̲y̲ ̲d̲ù̲̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲l̲à̲̲m̲ ̲v̲â̲̣̲y̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲c̲ó̲̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲á̲u̲.̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲b̲ở̲̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲s̲ợ̲ ̲m̲ẹ̲ ̲b̲é̲̲,̲ ̲m̲ô̲̣̲t̲ ̲p̲h̲ầ̲̲n̲ ̲v̲ì̲̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲̲ ̲b̲é̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ò̲̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ẹ̲.̲”̲

TP.HCM: Bé gái nghi bị mẹ ruột bạo hành dã man suốt 4 năm cùng lời nức nở Mẹ đánh chết con đi, đánh chết con cũng được, dì ruột cầu cứu CĐM-2
B̲é̲̲ ̲T̲.̲K̲.̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ả̲̲i̲ ̲g̲á̲̲n̲h̲ ̲c̲h̲i̲̣̲u̲ ̲n̲h̲ữ̲̲n̲g̲ ̲t̲r̲â̲̣̲n̲ ̲b̲a̲̣̲o̲ ̲h̲à̲̲n̲h̲ ̲t̲ừ̲̲ ̲c̲h̲í̲̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲̲i̲ ̲m̲e̲̣̲ ̲r̲u̲ô̲̣̲t̲ ̲c̲ủ̲̲a̲ ̲m̲ì̲̲n̲h̲ ̲(̲Ả̲̲n̲h̲:̲ ̲N̲V̲C̲C̲)̲

̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲s̲ư̲̣̲ ̲v̲i̲ê̲̣̲c̲ ̲t̲ố̲̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ã̲̲ ̲k̲h̲i̲ế̲̲n̲ ̲c̲h̲i̲̣̲ ̲T̲.̲ ̲h̲a̲̣̲ ̲q̲u̲y̲ế̲̲t̲ ̲t̲â̲m̲ ̲c̲ứ̲̲u̲ ̲l̲ấ̲̲y̲ ̲c̲h̲á̲̲u̲ ̲c̲ủ̲̲a̲ ̲m̲ì̲̲n̲h̲ ̲k̲h̲ỏ̲̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲̲n̲g̲ ̲c̲ơ̲n̲ ̲b̲a̲̣̲o̲ ̲h̲à̲̲n̲h̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲̲n̲h̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲̲ ̲m̲ì̲̲n̲h̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲ố̲̲n̲g̲,̲ ̲m̲u̲ố̲̲n̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲é̲̲ ̲m̲ô̲̣̲t̲ ̲c̲u̲ô̲̣̲c̲ ̲đ̲ờ̲̲i̲ ̲m̲ớ̲̲i̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲v̲â̲̣̲y̲,̲ ̲m̲o̲̣̲i̲ ̲v̲i̲ê̲̣̲c̲ ̲v̲ẫ̲̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲l̲a̲̣̲i̲ ̲k̲ế̲̲t̲ ̲q̲u̲ả̲̲ ̲k̲h̲ả̲̲ ̲q̲u̲a̲n̲:̲

̲N̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲s̲ư̲̣̲ ̲v̲i̲ê̲̣̲c̲ ̲t̲ố̲̲i̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲m̲ì̲̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲a̲̣̲i̲ ̲đ̲o̲a̲̣̲n̲ ̲v̲i̲d̲e̲o̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲a̲m̲e̲r̲a̲ ̲v̲à̲̲ ̲b̲á̲̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ư̲̣̲c̲.̲ ̲M̲e̲̣̲ ̲b̲é̲̲ ̲b̲i̲ế̲̲t̲ ̲đ̲ư̲ơ̲̣̲c̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲̲ ̲x̲ó̲̲a̲ ̲t̲ấ̲̲t̲ ̲c̲ả̲̲ ̲b̲ằ̲̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲a̲m̲e̲r̲a̲ ̲r̲ồ̲̲i̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲̲n̲ ̲l̲à̲̲m̲ ̲v̲i̲ê̲̣̲c̲ ̲t̲h̲ì̲̲ ̲b̲é̲̲ ̲b̲i̲̣̲ ̲k̲é̲̲o̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲ầ̲̲n̲g̲.̲ ̲M̲e̲̣̲ ̲c̲h̲á̲̲u̲ ̲l̲ý̲̲ ̲l̲ẽ̲̲ ̲v̲ớ̲̲i̲ ̲l̲ư̲̣̲c̲ ̲l̲ư̲ơ̲̣̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲h̲o̲̣̲ ̲c̲u̲ố̲̲i̲ ̲c̲ù̲̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲à̲̲m̲ ̲g̲ì̲̲ ̲đ̲ư̲ơ̲̣̲c̲ ̲v̲à̲̲ ̲c̲u̲ố̲̲i̲ ̲c̲ù̲̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲ề̲̲.̲”̲ ̲“̲L̲ầ̲̲n̲ ̲n̲à̲̲y̲,̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲̣̲c̲ ̲s̲ư̲̣̲ ̲m̲u̲ố̲̲n̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲s̲ự̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲đ̲ỡ̲ ̲c̲h̲á̲u̲.̲ ̲M̲ì̲n̲h̲ ̲m̲u̲ố̲̲n̲ ̲c̲h̲ấ̲m̲ ̲d̲ứ̲t̲ ̲m̲o̲̣̲i̲ ̲v̲i̲ê̲̣̲c̲ ̲v̲à̲̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲̲y̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲m̲ì̲̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲ữ̲a̲.̲

TP.HCM: Bé gái nghi bị mẹ ruột bạo hành dã man suốt 4 năm cùng lời nức nở Mẹ đánh chết con đi, đánh chết con cũng được, dì ruột cầu cứu CĐM-3

H̲y̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲c̲ó̲̲ ̲t̲h̲ể̲̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲s̲ư̲̣̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲̲a̲ ̲v̲i̲ê̲̣̲c̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲h̲à̲̲n̲h̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲e̲m̲.̲ ̲V̲à̲̲ ̲b̲é̲ ̲K̲.̲ ̲c̲ũ̲̲n̲g̲ ̲c̲ó̲̲ ̲m̲ô̲̣̲t̲ ̲c̲u̲ô̲̣̲c̲ ̲s̲ố̲̲n̲g̲ ̲h̲a̲̣̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲̲c̲.̲ ̲G̲ầ̲̲n̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲h̲a̲y̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ớ̲̲i̲ ̲m̲ì̲̲n̲h̲ ̲n̲h̲ữ̲̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲̲i̲ ̲b̲à̲̲y̲ ̲t̲ỏ̲̲ ̲b̲ả̲̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲n̲ữ̲̲a̲.̲ ̲M̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲̣̲c̲ ̲s̲ư̲̣̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲o̲ ̲l̲ắ̲̲n̲g̲.̲”̲ ̲ ̲C̲h̲i̲̣̲ ̲H̲.̲T̲.̲ ̲b̲à̲̲y̲ ̲t̲ỏ̲̲ ̲n̲h̲ữ̲̲n̲g̲ ̲l̲o̲ ̲l̲ắ̲̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲h̲y̲ ̲v̲o̲̣̲n̲g̲ ̲v̲u̲̣̲ ̲v̲i̲ê̲̣̲c̲ ̲s̲ẽ̲̲ ̲n̲h̲â̲̣̲n̲ ̲đ̲ư̲ơ̲̣̲c̲ ̲s̲ư̲̣̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲c̲ủ̲̲a̲ ̲c̲ô̲̣̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲̲n̲g̲ ̲v̲à̲̲ ̲l̲ư̲̣̲c̲ ̲l̲ư̲ơ̲̣̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲.̲ ̲C̲ũ̲̲n̲g̲ ̲l̲à̲̲ ̲h̲y̲ ̲v̲o̲̣̲n̲g̲ ̲m̲ô̲̣̲t̲ ̲t̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲a̲i̲ ̲t̲ố̲̲t̲ ̲đ̲e̲̣̲p̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ứ̲̲a̲ ̲c̲h̲á̲̲u̲ ̲g̲á̲̲i̲ ̲n̲h̲ỏ̲̲ ̲c̲ủ̲̲a̲ ̲m̲ì̲̲n̲h̲.̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM