Trang chủ » Pháp luật
17/03/2022 14:27

S̼ợ̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼”̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼”̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼

S̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ẹ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼l̼ộ̼ ̼l̼i̼ễ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼b̼ú̼p̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ã̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ Đ̼e̼m̼ ̼m̼ỡ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼m̼è̼o̼

Đ̼o̼à̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼2̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼C̼h̼í̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼3̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼l̼ỡ̼ ̼d̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼ C̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼)̼.̼Ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼4̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼n̼ở̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼1̼8̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼h̼ớ̼ ̼h̼ê̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼ C̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼.̼ ̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ố̼p̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼6̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼d̼ê̼ ̼g̼i̼à̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼ K̼h̼i̼ ̼t̼ố̼p̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼è̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼h̼ớ̼ ̼h̼ê̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼“̼n̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼.̼ ̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼N̼h̼ự̼t̼.̼ ̼ K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼,̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼“̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼í̼”̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼.̼ 3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼”̼l̼à̼m̼ ̼d̼ở̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼”̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼C̼h̼í̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼“̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ỗ̼i̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼í̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ó̼n̼ ̼r̼é̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼C̼h̼í̼.̼ ̼C̼h̼í̼ ̼m̼ụ̼ ̼m̼ẫ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼a̼m̼ ̼l̼ũ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼

S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼C̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼2̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼ú̼ ̼“̼s̼ố̼c̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼“̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼. C̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼”̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼N̼h̼ự̼t̼.̼

H̼ồ̼i̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼e̼n
T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼A̼D̼N̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼9̼9̼,̼9̼9̼%̼.̼ T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.


B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼ N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ổ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼b̼ề̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼u̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼k̼h̼ờ̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼o̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼

X̼i̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼u̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼“̼m̼ỡ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼m̼è̼o̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼x̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼y̼.̼”̼ H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

V̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼t̼ừ̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼̼ T̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼à̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼è̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼;̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼í̼ ̼í̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼b̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.̼v̼n̼/̼c̼h̼a̼-̼d̼u̼o̼n̼g̼-̼l̼a̼m̼-̼c̼o̼n̼-̼c̼o̼-̼b̼a̼u̼-̼m̼e̼-̼r̼u̼o̼t̼-̼d̼i̼-̼x̼i̼n̼-̼g̼i̼a̼m̼-̼a̼n̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼8̼7̼9̼9̼8̼.̼h̼t̼m̼l̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM