Trang chủ » Đời sống
24/03/2022 14:42

̶ᴆ̶ɪ̶ ̶ᴄ̶ᴏ̶̶̂п̶ɡ̶ ̶т̶ᴀ̶̶́ᴄ̶

ᴋʜɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ɴɢʜɪ̃ᴀ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ ʙᴀ̣̂ᴄ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴛʜᴜ̛́ ʜᴀɪ. ᴅᴜ̀ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ʜᴀʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ, ᴆᴏ̂́ɪ xᴜ̛̉ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏ̣ ɴʜᴜ̛ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴍɪ̀ɴʜ. ɴɢᴏ̣ᴄ (30 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴏ̂ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 6 ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ, ᴆᴀ̃ sɪɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 2 ʙᴇ́. “ᴛᴏ̂ɪ sɪɴʜ 2 ᴄᴏɴ ʟɪᴇ̂̀ɴ ɴʜᴀᴜ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴀ̣ɪ ɢᴀ̂̀ɴ 1 ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ ɴᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴀ̀ɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴏ̂̉ɴ ᴆɪ̣ɴʜ sᴜ̛̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ”, ɴɢᴏ̣ᴄ ᴋᴇ̂̉.

ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴀ̣ɪ, ɴɢᴏ̣ᴄ ᴛʜᴜᴇ̂ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢɪᴜ́ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ʀᴀ̆́ᴄ ʀᴏ̂́ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ sɪɴʜ. ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏ̂ɴɢ ɴᴏᴍ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ, ɴɢᴏ̣ᴄ ʙᴀ̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴏ́ɴ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ̂ ᴛᴜ̛̀ ǫᴜᴇ̂ ʟᴇ̂ɴ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ. ʟʏ́ ᴅᴏ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ʜᴏ̛ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴇ̣ ɴɢᴏ̣ᴄ ᴆᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ, ʙᴏ̂́ ᴄᴏ̂ ᴍᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̂ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ. ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ɴɢᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̀ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴜᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ, ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴏ́ɴ ʙᴀ̀ ʟᴇ̂ɴ ɴɢᴏ̣ᴄ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴀ̉ ʟʏ́.

ᴍᴇ̣ ɴɢᴏ̣ᴄ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ɴʜ, ᴄᴏ̂ ᴛɪɴ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ sᴇ̃ ʜᴏ̀ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ. ᴅᴜ̀ sᴀᴏ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̂ sᴇ̃ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ʙᴀ̀. ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴏ̣ᴄ, ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴍᴀ̣ɴʜ, ᴆᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ᴛᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́. ʟᴀ̆́ᴘ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ, ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴀ́ᴛ ᴆᴀ̆́ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴆᴀ́ɴɢ sᴀᴜ ᴆᴏ́ –

ᴛᴜ̀ɴɢ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ ɢᴀ̣̂ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʏ́, ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴆᴏ́ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̉ᴀ ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴏ̂ɪ ǫᴜᴀ. ᴍᴏ̂̃ɪ ᴋʜɪ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ, ɴɢᴏ̣ᴄ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴠɪ̀ 2 ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛʀᴏ̂ɴɢ ɴᴏᴍ ɢɪᴜ́ᴘ. ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ – ᴄᴏɴ ʀᴇ̂̉ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴀ́ ʜᴀ̀ɪ ʜᴏ̀ᴀ. ᴍᴇ̣ ɴɢᴏ̣ᴄ ᴏ̛̉ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ, ᴄᴏ̂ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴛᴀ̂̉ᴍ ʙᴏ̂̉ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ʜᴏ̛ɴ.

ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ ɪ́ᴛ ʟᴀ̂ᴜ ɴɢᴏ̣ᴄ ɴɢʜᴇ ᴍᴀ̂́ʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀ́ɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴋʜᴜ ᴘʜᴏ̂́ ᴆᴏ̛̣ᴛ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ. ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ̂ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʜᴀʏ ᴋʜᴀɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴀ̆́ᴘ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ, ɴɢᴏ̣ᴄ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ʟᴀ̆́ᴘ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ ᴏ̛̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɴʜᴀ̀. ɴɢᴀ̀ʏ ʙᴀ̣ɴ ɴɢᴏ̣ᴄ ᴛᴏ̛́ɪ ʟᴀ̆́ᴘ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ, ᴛᴜ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴀ̀. ʜᴏ̂ᴍ sᴀᴜ ɴɢᴏ̣ᴄ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ xᴀ ᴋᴇ́ᴏ ᴅᴀ̀ɪ 1 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ, ᴄᴏ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ǫᴜᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ. ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̂ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪɴ ɴᴏ̂̉ɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ.

“ᴛᴏ̂́ɪ ᴆᴏ́ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴏɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴆᴀ̃ ɢᴀ̂̀ɴ 11 ɢɪᴏ̛̀ ᴋʜᴜʏᴀ. ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴆᴀ̃ ɴɢᴜ̉ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴍᴀ̀ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀʏ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ʟᴇ̂ɴ xᴇᴍ. ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̆́ᴘ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴏ̛̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴜ̛̉ᴀ, ᴄᴜ̛́ ɴɢʜɪ̃ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪ̀, ᴀɪ ɴɢᴏ̛̀ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴇ̣ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ ʟᴜ, ᴛʜᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴏ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴀ́ɴʜ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴋʜᴏ́ᴀ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ”, ɴɢᴏ̣ᴄ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

ɴɢᴏ̣ᴄ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣, ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀ ʜᴏ̉ɪ ᴛʜᴀ̆ᴍ ʙᴀ̀. ᴍᴇ̣ ɴɢᴏ̣ᴄ ɢɪᴀ̉ ɢɪᴏ̣ɴɢ ɴɢᴀ́ɪ ɴɢᴜ̉, ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ɪ ᴄᴀ̂ᴜ xᴏɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴅᴀ̣̆ɴ ᴄᴏ̂ sᴏ̛́ᴍ ɴɢʜɪ̉ ɴɢᴏ̛ɪ. ɴɢᴏ̣ᴄ sᴜ̛̃ɴɢ sᴏ̛̀ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̣̆ɴɢ. ᴄᴏ̂ ɢᴏ̣ɪ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, ᴛᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴀ̉ɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴆᴀ́ᴘ ᴀɴʜ ᴆᴀɴɢ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ sᴀɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ, ᴍᴇ̣ ɴɢᴏ̣ᴄ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴀ̃ ɴɢᴜ̉ ʀᴏ̂̀ɪ.

ɴɢᴏ̣ᴄ ᴛᴜ̛̣ ʜᴏ̉ɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ́ sᴏ̂́ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ʀᴇ̂̉, ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛᴀ̣ɪ sᴀᴏ ʙᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ᴀɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ? ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴇ̂̀. “ᴀɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣ ᴆɪ, ǫᴜᴇ̂ɴ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʟᴀ̆́ᴘ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴏ̛̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ”, ɴɢᴏ̣ᴄ ɢᴀ̆̀ɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ʙᴀ̆́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̃ɪ ʜᴜ̀ɴɢ. ʟᴀ̆́ᴘ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ, ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴀ́ᴛ ᴆᴀ̆́ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴆᴀ́ɴɢ sᴀᴜ ᴆᴏ́

ǫᴜᴀ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 15 ᴘʜᴜ́ᴛ sᴀᴜ ɴɢᴏ̣ᴄ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀. ᴀɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴀ̉ɪ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɢᴏ̣ɪ ɴʜᴏ̛̃ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀. ʟᴜ́ᴄ ᴀɴʜ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̀ ᴆɪ ᴍᴜᴀ ᴆᴏ̂̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪ̀ᴀ ᴋʜᴏ́ᴀ. ᴛᴜ̀ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̂́ ʏ́ sᴏɴɢ ɴɢᴏ̣ᴄ ᴛɪɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴀ̂ʏ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ. ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴋʜɪ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ ʟᴇ̂ɴ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛɪ̀ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ. ᴅᴏ ᴆᴏ́ ᴀɴʜ ɴɢᴀ̂́ᴍ ɴɢᴀ̂̀ᴍ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ sᴜ̛̣ ʙᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ̃ɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ. ᴍᴇ̣ ɴɢᴏ̣ᴄ ɢɪᴀ̂́ᴜ ɢɪᴇ̂́ᴍ ᴠᴀ̀ ɴɪ́ɴ ɴʜɪ̣ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠɪ̀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ.

“ʜᴇ̂́ᴛ ᴆᴏ̛̣ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀, ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̛́ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ. ʟᴜ́ᴄ ᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ɴɢʜɪ̃, ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣, ɴᴇ̂́ᴜ ᴠɪ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ. ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʀᴏ̂́ɪ ʀɪ́ᴛ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ, ʜᴜ̛́ᴀ ʜᴇ̣ɴ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ sᴇ̃ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ʙᴀ̀. ᴍᴀ̂́ʏ ʜᴏ̂ᴍ sᴀᴜ, ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴇ̣ ɴʜᴇ̣ ɴʜᴏ̃ᴍ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̛ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ ʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ. ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̂̃ɪ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ᴍ sᴜ̛̉ᴀ ᴆᴏ̂̉ɪ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ. ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴍᴇ̣, ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴠᴏ̛̀ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃”, ɴɢᴏ̣ᴄ ɴᴏ́ɪ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ɴɢᴏ̣ᴄ ᴆᴀ̃ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴆᴜ́ɴɢ. ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴅᴜ̀ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴘʜᴜ̣ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ. ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴀʏ ʟᴀ̀ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ʟᴏ̂̃ɪ sᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴜ̛̉ᴀ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴜ̛̃ ɢɪ̀ɴ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM