Trang chủ » Đời sống
24/03/2022 18:43

N̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼q̼.̼u̼a̼ ̼đ̼.̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼

S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼o̼s̼o̼d̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼3̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼e̼a̼m̼ ̼P̼a̼p̼a̼n̼g̼k̼o̼r̼n̼ ̼

L̼e̼r̼k̼c̼h̼a̼l̼e̼a̼m̼p̼o̼t̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼o̼s̼o̼d̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼B̼e̼a̼m̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼

Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼e̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼:̼ ̼”̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼2̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼3̼/̼3̼)̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼e̼a̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼”̼.̼
Nam diễn viên đam mỹ qua đời trong lúc đang ngủ say, hưởng dương 26 tuổi - Ảnh 2.
V̼ề̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼”̼.̼

̼B̼e̼a̼m̼ ̼P̼a̼p̼a̼n̼g̼k̼o̼r̼n̼ ̼L̼e̼r̼k̼c̼h̼a̼l̼e̼a̼m̼p̼o̼t̼e̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼W̼a̼t̼e̼r̼ ̼B̼o̼y̼y̼:̼ ̼T̼h̼e̼ ̼S̼e̼r̼i̼e̼s̼,̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼T̼h̼e̼ ̼S̼t̼r̼a̼n̼d̼e̼d̼,̼ ̼M̼r̼.̼ ̼M̼e̼r̼m̼a̼n̼,̼ ̼B̼l̼a̼c̼k̼l̼i̼s̼t̼,̼.̼.̼.̼ ̼

B̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼e̼a̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼I̼n̼s̼t̼a̼g̼r̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼P̼u̼n̼p̼u̼n̼ ̼S̼u̼t̼a̼t̼t̼a̼ ̼U̼d̼o̼m̼s̼i̼l̼p̼ ̼(̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼N̼ổ̼i̼ ̼L̼o̼ạ̼n̼)̼,̼ ̼C̼h̼a̼y̼a̼n̼i̼t̼ ̼C̼h̼a̼n̼s̼a̼n̼g̼a̼v̼e̼j̼ ̼(̼C̼l̼u̼b̼ ̼F̼r̼i̼d̼a̼y̼ ̼9̼)̼,̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼e̼a̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼M̼X̼H̼.̼
Nam diễn viên đam mỹ qua đời trong lúc đang ngủ say, hưởng dương 26 tuổi - Ảnh 3.

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼B̼e̼a̼m̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼I̼n̼s̼t̼a̼g̼r̼a̼m̼

Nam diễn viên đam mỹ qua đời trong lúc đang ngủ say, hưởng dương 26 tuổi - Ảnh 4.
Nam diễn viên đam mỹ qua đời trong lúc đang ngủ say, hưởng dương 26 tuổi - Ảnh 4.
Nam diễn viên đam mỹ qua đời trong lúc đang ngủ say, hưởng dương 26 tuổi - Ảnh 4.
Nam diễn viên đam mỹ qua đời trong lúc đang ngủ say, hưởng dương 26 tuổi - Ảnh 4.

N̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼K̼h̼a̼o̼s̼o̼d̼

X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼b̼i̼z̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼

V̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼b̼i̼z̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼A̼l̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼X̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼

̼A̼l̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼T̼r̼ớ̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼”̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼A̼l̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼
Nam ca sĩ Vbiz nhận tin người thân qua đời khi vừa đặt chân tới Mỹ, loạt sao Việt gửi lời chia buồn - Ảnh 2.

A̼l̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼

Nam ca sĩ Vbiz nhận tin người thân qua đời khi vừa đặt chân tới Mỹ, loạt sao Việt gửi lời chia buồn - Ảnh 3.

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼b̼i̼z̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼u̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼n̼à̼y̼

Nam ca sĩ Vbiz nhận tin người thân qua đời khi vừa đặt chân tới Mỹ, loạt sao Việt gửi lời chia buồn - Ảnh 4.Nam ca sĩ Vbiz nhận tin người thân qua đời khi vừa đặt chân tới Mỹ, loạt sao Việt gửi lời chia buồn - Ảnh 5.
N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼A̼l̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼

̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM