Trang chủ » Pháp luật
25/03/2022 06:50

V̼ụ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼”̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ý̼”̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼”̼k̼h̼o̼e̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼”̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼3̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼-̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼T̼.̼N̼.̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼ ̼H̼ặ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ă̼n̼g̼ ̼”̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ý̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼.̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼ ̼

Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼

̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼3̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼”̼t̼ố̼”̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼é̼o̼ ̼l̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼6̼-̼7̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼V̼.̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼)̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼

̼”̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼d̼o̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼3̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼-̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼ể̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼”̼n̼ế̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼a̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼y̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼V̼.̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼

̼”̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼”̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

̼”̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼3̼/̼3̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼3̼,̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼”̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ý̼”̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼.̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼1̼/̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ụ̼t̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼9̼0̼/̼6̼0̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼ổ̼ ̼k̼h̼ô̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼.̼

Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼”̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ý̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼T̼.̼N̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼ ̼H̼ặ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼V̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼(̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼,̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼k̼í̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM