Trang chủ » Đời sống
26/03/2022 08:19

B̲à̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲:̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲V̲i̲n̲h̲:̲

B̲à̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲3̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲‘̲c̲o̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲’̲,̲ ̲s̲a̲o̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲‘̲g̲á̲y̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲t̲o̲’̲

̲S̲a̲o̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲ứ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲C̲Q̲C̲N̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲.̲ ̲M̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲(̲P̲C̲0̲1̲)̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲H̲C̲M̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲g̲â̲y̲ ̲x̲ô̲n̲ ̲x̲a̲o̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲.̲ ̲C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ữ̲ ̲C̲E̲O̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲“̲L̲ợ̲i̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲ự̲ ̲d̲o̲ ̲d̲â̲n̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲x̲â̲m̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲í̲c̲h̲ ̲N̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲í̲c̲h̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲,̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲”̲,̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲3̲3̲1̲ ̲B̲ộ̲ ̲L̲u̲ậ̲t̲ ̲H̲ì̲n̲h̲ ̲S̲ự̲.̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲o̲á̲t̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲d̲â̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲B̲ê̲n̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲t̲ố̲ ̲t̲ụ̲n̲g̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲x̲o̲n̲g̲.̲

̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲H̲C̲M̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲n̲ữ̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲ồ̲m̲:̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲,̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲V̲y̲ ̲O̲a̲n̲h̲,̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲T̲h̲ủ̲y̲ ̲T̲i̲ê̲n̲,̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲H̲o̲à̲i̲ ̲L̲i̲n̲h̲,̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲á̲o̲ ̲H̲à̲n̲ ̲N̲i̲…̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲o̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲v̲u̲ ̲k̲h̲ố̲n̲g̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲h̲ụ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲,̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲ự̲ ̲d̲o̲ ̲d̲â̲n̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲x̲â̲m̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲v̲à̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲í̲c̲h̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲,̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲

hình ảnh

R̲ấ̲t̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲.̲

hình ảnh

B̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲h̲ả̲ ̲h̲ể̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲(̲ả̲n̲h̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲)̲

̲N̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲r̲ộ̲ ̲l̲ê̲n̲,̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲đ̲u̲a̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲“̲g̲á̲y̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲t̲o̲”̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲ ̲T̲r̲a̲o̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲á̲o̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲,̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲V̲i̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲a̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲í̲.̲ ̲N̲a̲m̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲b̲à̲y̲ ̲t̲ỏ̲:̲ ̲“̲C̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲n̲i̲ề̲m̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲t̲ô̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲”̲.̲

hình ảnh

V̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲T̲h̲ủ̲y̲ ̲T̲i̲ê̲n̲ ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲V̲i̲n̲h̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲a̲o̲ ̲đ̲a̲o̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲

̲V̲ề̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲V̲y̲ ̲O̲a̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲“̲k̲h̲ẩ̲u̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲”̲ ̲g̲â̲y̲ ̲g̲ắ̲t̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲.̲ ̲Đ̲ứ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲đ̲ị̲c̲h̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲,̲ ̲n̲ữ̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲g̲i̲ấ̲u̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲v̲u̲i̲ ̲m̲ừ̲n̲g̲:̲ ̲“̲E̲m̲ ̲s̲h̲a̲r̲e̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲á̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲k̲ẹ̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲ạ̲.̲ ̲Đ̲ể̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲e̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲m̲á̲y̲,̲ ̲n̲ổ̲ ̲i̲n̲b̲o̲x̲.̲ ̲R̲ồ̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ớ̲i̲.̲ ̲V̲y̲ ̲O̲a̲n̲h̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲a̲y̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲t̲r̲ấ̲n̲ ̲a̲n̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲i̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲s̲ẽ̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲c̲á̲i̲ ̲á̲c̲.̲ ̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲v̲u̲ ̲k̲h̲ố̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲V̲y̲ ̲O̲a̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲g̲á̲n̲h̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ă̲n̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ù̲ ̲đ̲ắ̲p̲”̲.̲

hình ảnh

N̲ữ̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲V̲y̲ ̲O̲a̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲i̲ề̲m̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲u̲i̲ ̲m̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲(̲ả̲n̲h̲ ̲F̲B̲N̲V̲)̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲m̲ở̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ệ̲c̲ ̲ă̲n̲ ̲m̲ừ̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲,̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲b̲è̲ ̲k̲è̲m̲ ̲d̲ọ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲đ̲ầ̲y̲ ̲ẩ̲n̲ ̲ý̲:̲ ̲“̲B̲a̲n̲h̲ ̲F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲r̲ồ̲i̲.̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲l̲à̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲b̲à̲i̲ ̲h̲á̲t̲ ̲ă̲n̲ ̲m̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲n̲a̲y̲.̲ ̲P̲h̲ậ̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲,̲ ̲s̲a̲o̲ ̲d̲á̲m̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲á̲o̲ ̲q̲u̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲ả̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲l̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲s̲u̲ố̲t̲ ̲2̲4̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲q̲u̲a̲.̲ ̲V̲â̲n̲g̲,̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲n̲a̲y̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲s̲ẽ̲ ̲h̲á̲t̲ ̲n̲h̲a̲”̲.̲

hình ảnh

Đ̲à̲m̲ ̲V̲i̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲ă̲n̲ ̲m̲ừ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲b̲è̲ ̲(̲ả̲n̲h̲ ̲F̲B̲N̲V̲)̲

̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲é̲m̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲g̲ì̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲,̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲s̲a̲o̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲h̲ù̲a̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲g̲ó̲p̲ ̲v̲u̲i̲.̲ ̲N̲a̲m̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲V̲ũ̲ ̲H̲à̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲v̲i̲d̲e̲o̲ ̲n̲g̲ắ̲n̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲c̲l̲i̲p̲,̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲l̲ấ̲p̲ ̲l̲ử̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲b̲à̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲ê̲n̲ ̲c̲ụ̲n̲g̲ ̲l̲y̲ ̲c̲h̲ú̲c̲ ̲m̲ừ̲n̲g̲.̲

hình ảnh

C̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲â̲n̲g̲ ̲l̲y̲ ̲v̲u̲i̲ ̲m̲ừ̲n̲g̲ ̲ẩ̲n̲ ̲ý̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲b̲à̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲(̲ả̲n̲h̲ ̲F̲B̲N̲V̲)̲

̲C̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲M̲ỹ̲ ̲L̲ệ̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲:̲ ̲“̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲ẽ̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲n̲a̲y̲ ̲đ̲i̲ ̲b̲ã̲o̲ ̲ă̲n̲ ̲m̲ừ̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲h̲i̲ê̲n̲ ̲h̲ạ̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲b̲ì̲n̲h̲?̲ ̲T̲i̲n̲ ̲v̲u̲i̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲ă̲m̲.̲ ̲M̲o̲n̲g̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲a̲y̲ ̲s̲ẽ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲b̲o̲m̲ ̲đ̲ạ̲n̲ ̲n̲ổ̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲a̲i̲”̲.̲

̲C̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲í̲,̲ ̲H̲à̲n̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲T̲ú̲ ̲t̲r̲e̲o̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲l̲ấ̲p̲ ̲l̲ử̲n̲g̲:̲ ̲“̲C̲á̲i̲ ̲á̲c̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ề̲n̲ ̲t̲ộ̲i̲,̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲b̲á̲o̲ ̲ứ̲n̲g̲”̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲b̲ậ̲t̲ ̲c̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ấ̲n̲ ̲k̲h̲í̲c̲h̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲N̲a̲m̲.̲ ̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲b̲ạ̲n̲,̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ấ̲n̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲A̲n̲h̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲é̲m̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲s̲t̲a̲t̲u̲s̲ ̲m̲ỉ̲a̲ ̲m̲a̲i̲:̲ ̲“̲N̲ã̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲l̲ư̲ớ̲t̲ ̲h̲o̲à̲i̲ ̲m̲à̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲ă̲n̲ ̲m̲ừ̲n̲g̲.̲ ̲C̲h̲ứ̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲a̲i̲ ̲t̲i̲ế̲c̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲x̲ó̲t̲ ̲x̲a̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲v̲ậ̲y̲?̲”̲

hình ảnh

A̲n̲h̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲ý̲.̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM