Trang chủ » Đời sống
17/03/2022 20:43

T̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲C̲h̲á̲u̲ ̲b̲é̲ ̲3̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲

R̲ạ̲n̲g̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲1̲3̲/̲3̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲y̲,̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲b̲é̲ ̲g̲á̲i̲ ̲3̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲à̲n̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲o̲ả̲ ̲t̲á̲n̲g̲.̲

1̲9̲h̲1̲5̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲2̲/̲3̲,̲ ̲b̲é̲ ̲g̲á̲i̲ ̲Đ̲.̲N̲.̲A̲.̲,̲ ̲3̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲C̲a̲n̲h̲ ̲N̲ậ̲u̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲T̲h̲ạ̲c̲h̲ ̲T̲h̲ấ̲t̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲s̲a̲u̲ ̲2̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲Đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲X̲a̲n̲h̲ ̲P̲ô̲n̲.̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲ã̲o̲ ̲q̲u̲á̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲h̲ồ̲i̲.̲ ̲H̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲1̲,̲ ̲b̲é̲ ̲A̲.̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲,̲ ̲đ̲ó̲n̲g̲ ̲9̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲đ̲i̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲k̲ị̲c̲h̲.̲ ̲Đ̲ế̲n̲ ̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲1̲3̲/̲3̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲l̲u̲â̲n̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ú̲c̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲s̲ả̲n̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲b̲é̲ ̲A̲


C̲h̲ị̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲L̲u̲y̲ế̲n̲,̲ ̲2̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲.̲ ̲N̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲d̲ữ̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲x̲e̲ ̲t̲ừ̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ọ̲ ̲ở̲ ̲x̲ã̲ ̲C̲ầ̲n̲ ̲K̲i̲ệ̲m̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲T̲h̲ạ̲c̲h̲ ̲T̲h̲ấ̲t̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲Đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲X̲a̲n̲h̲ ̲P̲ô̲n̲.̲ ̲L̲u̲y̲ế̲n̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲g̲ó̲c̲,̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲n̲ứ̲c̲ ̲n̲ở̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲.̲ ̲“̲T̲ô̲i̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲H̲u̲y̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲”̲,̲ ̲L̲u̲y̲ế̲n̲ ̲n̲ó̲i̲


Q̲u̲ầ̲n̲ ̲á̲o̲,̲ ̲đ̲ồ̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲,̲ ̲b̲ỉ̲m̲,̲…̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲é̲ ̲Đ̲.̲N̲.̲A̲.̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲

K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲h̲4̲0̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲3̲/̲3̲,̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲é̲ ̲A̲.̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲ ̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲y̲.̲ ̲G̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲b̲é̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲à̲i̲ ̲h̲o̲á̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲(̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲B̲a̲ ̲V̲ì̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲o̲ả̲ ̲t̲á̲n̲g̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲ễ̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲n̲h̲à̲ ̲T̲h̲ạ̲c̲h̲ ̲T̲h̲ấ̲t̲

Ô̲n̲g̲ ̲Đ̲ỗ̲ ̲H̲ữ̲u̲ ̲C̲h̲ứ̲c̲ ̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲b̲é̲ ̲A̲.̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲k̲h̲ổ̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲c̲ ̲v̲ì̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲g̲á̲i̲.̲ ̲“̲T̲ô̲i̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲k̲h̲ổ̲.̲ ̲H̲a̲i̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲t̲r̲ả̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲ậ̲p̲ ̲t̲ử̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲s̲i̲n̲h̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲ữ̲a̲”̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲C̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ó̲i̲.̲ ̲Đ̲ế̲n̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲c̲u̲ố̲i̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲b̲à̲y̲ ̲t̲ỏ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲m̲ổ̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲đ̲i̲n̲h̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲á̲u̲,̲ ̲“̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲m̲ã̲i̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲d̲ị̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲”̲

C̲h̲ị̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲L̲u̲y̲ế̲n̲ ̲ô̲m̲ ̲c̲h̲ầ̲m̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲9̲ ̲v̲à̲ ̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲b̲ậ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲n̲ứ̲c̲ ̲n̲ở̲

C̲ả̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲m̲ổ̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ó̲n̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲b̲é̲ ̲A̲.̲

S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲1̲0̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲đ̲i̲n̲h̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲b̲é̲ ̲A̲.̲,̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲9̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲

N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲b̲ậ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲n̲ ̲b̲é̲ ̲A̲.̲

S̲a̲u̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲0̲ ̲p̲h̲ú̲t̲,̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲é̲ ̲A̲.̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲x̲e̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲l̲ễ̲

A̲n̲h̲ ̲Đ̲ỗ̲ ̲H̲ữ̲u̲ ̲C̲h̲u̲n̲g̲,̲ ̲b̲ố̲ ̲b̲é̲ ̲A̲.̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲đ̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲h̲ộ̲p̲ ̲s̲ọ̲ ̲b̲é̲ ̲A̲.̲ ̲l̲à̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲ ̲đ̲i̲n̲h̲ ̲l̲à̲m̲ ̲m̲ộ̲c̲ ̲d̲à̲i̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲-̲2̲ ̲p̲h̲â̲n̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲r̲ò̲n̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲u̲ô̲i̲ ̲n̲h̲ọ̲n̲.̲ ̲“̲N̲g̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ổ̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲á̲i̲ ̲đ̲i̲n̲h̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲.̲ ̲C̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲m̲à̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲.̲ ̲V̲ậ̲y̲ ̲l̲à̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲d̲ù̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲h̲ă̲n̲g̲ ̲n̲ữ̲a̲,̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲”̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲C̲h̲u̲n̲g̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲


M̲ấ̲y̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲é̲ ̲A̲.̲ ̲m̲ấ̲t̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲C̲h̲u̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲t̲ú̲c̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲.̲ ̲H̲a̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲i̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲đ̲i̲,̲ ̲d̲ặ̲n̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲.̲ ̲K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲6̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲2̲/̲3̲,̲ ̲b̲é̲ ̲g̲á̲i̲ ̲n̲g̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲i̲m̲,̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲ở̲ ̲o̲x̲y̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲1̲8̲h̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲b̲é̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲k̲ị̲c̲h̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲2̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ở̲ ̲o̲x̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲,̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲

N̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲b̲ă̲n̲g̲ ̲d̲í̲n̲h̲ ̲c̲ố̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲l̲ọ̲ ̲h̲o̲a̲,̲ ̲b̲á̲t̲ ̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲…̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲é̲ ̲g̲á̲i̲

T̲ấ̲m̲ ̲d̲i̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲é̲ ̲A̲.̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲x̲ó̲t̲ ̲x̲a̲ N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲b̲ậ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲n̲ứ̲c̲ ̲n̲ở̲,̲ ̲x̲ó̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲b̲é̲ ̲g̲á̲i̲ ̲3̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲

B̲à̲ ̲Đ̲ỗ̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲L̲ợ̲i̲,̲ ̲6̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲b̲à̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲b̲é̲ ̲A̲.̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲g̲á̲i̲.̲ ̲H̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲1̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲h̲a̲y̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲é̲ ̲g̲á̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲d̲o̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲ó̲n̲g̲ ̲đ̲i̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲b̲à̲ ̲L̲ợ̲i̲ ̲m̲ấ̲y̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲k̲h̲ó̲c̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲o̲.̲ ̲B̲à̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲é̲ ̲A̲

.

2̲h̲1̲0̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲3̲/̲3̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲C̲h̲u̲y̲ế̲n̲ ̲x̲e̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲l̲ă̲n̲ ̲b̲á̲n̲h̲,̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲b̲é̲ ̲A̲.̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲à̲i̲ ̲h̲o̲á̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM