Trang chủ » Đời sống
18/03/2022 17:20

Đ̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲1̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲

B̲é̲ ̲g̲á̲i̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲1̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲m̲ồ̲ ̲c̲ô̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲a̲i̲ ̲n̲ấ̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲.̲

V̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲ẫ̲u̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲n̲â̲n̲g̲ ̲m̲ũ̲i̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲t̲h̲ẩ̲m̲ ̲m̲ỹ̲ ̲ở̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲x̲ô̲n̲ ̲x̲a̲o̲.̲ ̲N̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲H̲.̲ ̲(̲2̲2̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲A̲n̲)̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲t̲h̲ẩ̲m̲ ̲m̲ỹ̲ ̲ở̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲M̲a̲i̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲n̲â̲n̲g̲ ̲m̲ũ̲i̲.̲

̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲p̲h̲ẫ̲u̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲m̲ê̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲2̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲,̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲ ̲S̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲x̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ẹ̲p̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲ố̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲b̲à̲n̲g̲ ̲h̲o̲à̲n̲g̲,̲ ̲x̲ó̲t̲ ̲x̲a̲.̲ ̲T̲r̲ê̲n̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲.̲N̲ ̲(̲c̲h̲ị̲ ̲g̲á̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲)̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲.̲

Vụ cô gái tử vong sau phẫu thuật nâng mũi: Con nhỏ 1 tuổi ngơ ngẩn ôm di ảnh mẹ gây xót xa - Ảnh 1.

N̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲2̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲m̲ê̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲ ̲D̲â̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲

̲H̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲1̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲h̲ồ̲n̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲”̲M̲ẹ̲ ̲ơ̲i̲!̲”̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲ô̲m̲ ̲d̲i̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲đ̲i̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲ ̲C̲o̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲q̲u̲á̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲m̲á̲t̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲d̲â̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲

Vụ cô gái tử vong sau phẫu thuật nâng mũi: Con nhỏ 1 tuổi ngơ ngẩn ôm di ảnh mẹ gây xót xa - Ảnh 2.

B̲é̲ ̲g̲á̲i̲ ̲n̲g̲ơ̲ ̲n̲g̲á̲c̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲d̲i̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲m̲ẹ̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲

̲C̲h̲ị̲ ̲g̲á̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲H̲.̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲,̲ ̲H̲.̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲ấ̲y̲ ̲m̲a̲y̲ ̲m̲ắ̲n̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲y̲ ̲h̲ô̲n̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲,̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲1̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲.̲ ̲H̲.̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲r̲a̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲à̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲2̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲b̲à̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲h̲ộ̲.̲

̲”̲E̲m̲ ̲g̲á̲i̲ ̲h̲ứ̲a̲ ̲m̲ấ̲y̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲s̲ẽ̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲m̲à̲ ̲t̲h̲ấ̲t̲ ̲h̲ứ̲a̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲h̲a̲y̲ ̲t̲i̲n̲ ̲H̲.̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲á̲m̲ ̲t̲i̲n̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲.̲ ̲E̲m̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ẻ̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲.̲ ̲D̲ù̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ố̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲ă̲m̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ẫ̲u̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲e̲m̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲”̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲N̲.̲ ̲n̲ó̲i̲.̲

̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲l̲à̲ ̲l̲a̲o̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲x̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲n̲ợ̲ ̲n̲g̲â̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲c̲o̲n̲.̲ ̲V̲ì̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲d̲ư̲ ̲d̲ả̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲m̲ũ̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲H̲.̲ ̲c̲ọ̲c̲ ̲3̲ ̲l̲ầ̲n̲.̲ ̲T̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲p̲h̲ẫ̲u̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲n̲â̲n̲g̲ ̲m̲ũ̲i̲ ̲o̲a̲n̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲H̲.̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲m̲ã̲i̲ ̲m̲ã̲i̲.̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM