Trang chủ » Đời sống
18/03/2022 20:07

𝐏͟𝐡͟.𝐨́͟͟𝐧͟𝐠͟ ͟𝐬͟𝐢͟.𝐧͟𝐡͟

C̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼.̼ộ̼,̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼ú̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼X̼.̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼,̼ ̼h̼a̼.̼i̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼B̼é̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼5̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼B̼é̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼X̼.̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼m̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼

̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼.̼ố̼n̼ ̼t̼.̼r̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼h̼.̼ộ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼X̼.̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼.̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ú̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼m̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼.̼n̼ ̼v̼.̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼B̼é̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

Đọc thêm: “̼T̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

C̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼a̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼4̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼V̼ũ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼à̼n̼ ̼S̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼m̼.̼a̼i̼ ̼t̼.̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼u̼ố̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼u̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼á̼c̼.̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼.̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼đ̼.̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼.̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼.̼ụ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼à̼o̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼.̼ì̼a̼ ̼x̼.̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

N̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼.̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼,̼
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼q̼u̼.̼á̼i̼ ̼á̼.̼c̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼.̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼.̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ố̼c̼,̼ ̼h̼à̼ ̼b̼á̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

̼”̼T̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼ế̼u̼ ̼m̼á̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼(̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼B̼ả̼o̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼á̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼b̼ề̼.̼

̼H̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼0̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼”̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼o̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼.̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ỡ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼m̼.̼ẹ̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼)̼ ̼g̼.̼ụ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼r̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼à̼u̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼d̼.̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼C̼ố̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼.̼é̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Q̼ú̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼)̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼.̼á̼ ̼b̼ó̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ố̼n̼ ̼n̼h̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼3̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼3̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼à̼n̼ ̼S̼â̼u̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼y̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼l̼.̼ặ̼n̼g̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ỡ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼q̼u̼á̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼.̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ả̼?̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼.̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼n̼g̼.̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼.̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼1̼5̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼.̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼n̼.̼g̼ầ̼m̼ ̼C̼a̼n̼g̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼s̼.̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼.̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼X̼.̼M̼.̼Q̼.̼ ̼(̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼.̼H̼.̼Đ̼.̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼.̼ T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼.̼ạ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼ổ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼Q̼.̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ố̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼s̼.̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼.̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼.̼

̼E̼m̼ ̼Đ̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼.̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ố̼n̼g̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼e̼m̼ ̼Q̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼.̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼.̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼.̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼.̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼.̼ầ̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼X̼.̼M̼.̼Q̼.̼ ̼(̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼N̼ữ̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼1̼5̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼7̼.̼1̼0̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼.̼ắ̼c̼ ̼k̼.̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼.̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼à̼n̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼X̼.̼M̼.̼Q̼.̼ ̼(̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼N̼ữ̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼1̼5̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼7̼.̼1̼0̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼.̼ắ̼c̼ ̼k̼.̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼.̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼à̼n̼.̼
̼”̼Đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼.̼n̼ ̼t̼á̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼.̼n̼g̼ ̼t̼.̼ụ̼c̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM