Trang chủ » Đời sống
19/03/2022 07:45

D̲ự̲ ̲đ̲o̲á̲n̲ ̲3̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲ă̲m̲

C̲h̲ỉ̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲3̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲2̲2̲ ̲t̲r̲ô̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲d̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲V̲a̲n̲g̲a̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲d̲ầ̲n̲ ̲d̲ầ̲n̲ ̲ứ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲.̲

B̲a̲b̲a̲ ̲V̲a̲n̲g̲a̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲i̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲d̲ù̲ ̲b̲à̲ ̲đ̲ã̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲1̲9̲9̲6̲.̲ ̲R̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲V̲a̲n̲g̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲,̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲ồ̲m̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ậ̲n̲ ̲m̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲a̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲h̲a̲y̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲d̲ự̲ ̲đ̲o̲á̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲b̲à̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲.̲ ̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲ỳ̲ ̲b̲í̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ả̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲V̲a̲n̲g̲a̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲a̲y̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲a̲i̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲i̲n̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲i̲ ̲m̲ù̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲B̲u̲l̲g̲a̲r̲i̲a̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲u̲ ̲t̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲a̲i̲.̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲,̲ ̲b̲à̲ ̲V̲a̲n̲g̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲d̲ự̲ ̲đ̲o̲á̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲a̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ậ̲n̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲5̲0̲7̲9̲ ̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲m̲à̲ ̲b̲à̲ ̲t̲i̲n̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲s̲ẽ̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲2̲2̲,̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲h̲ấ̲u̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲d̲ự̲ ̲đ̲o̲á̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲a̲i̲.̲ ̲T̲h̲ậ̲t̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲2̲2̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲3̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲,̲ ̲í̲t̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲3̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲d̲ự̲ ̲đ̲o̲á̲n̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲.̲

B̲à̲ ̲V̲a̲n̲g̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲2̲2̲ ̲s̲ẽ̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲.̲ ̲C̲o̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲s̲ẽ̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲ ̲v̲i̲r̲u̲s̲ ̲m̲ớ̲i̲,̲ ̲2̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲s̲ẽ̲ ̲c̲h̲à̲o̲ ̲đ̲ờ̲i̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲h̲ả̲m̲ ̲h̲ọ̲a̲ ̲t̲h̲i̲ê̲n̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲,̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲ ̲v̲i̲r̲u̲s̲ ̲c̲h̲*̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲ở̲ ̲S̲i̲b̲e̲r̲i̲a̲,̲ ̲n̲.̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲â̲u̲ ̲c̲h̲ấ̲u̲ ̲t̲ấ̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲m̲ù̲a̲ ̲m̲à̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲,̲ ̲n̲.̲ạ̲n̲ ̲đ̲ó̲i̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲s̲ạ̲c̲h̲ ̲h̲o̲à̲n̲h̲ ̲h̲à̲n̲h̲,̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲t̲ế̲ ̲ả̲o̲,̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲.̲ấ̲n̲ ̲c̲.̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲.̲r̲a̲n̲h̲ ̲n̲.̲ổ̲ ̲r̲a̲.̲

̲D̲ù̲ ̲đ̲ã̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲3̲ ̲t̲h̲ậ̲p̲ ̲k̲ỷ̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲d̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲i̲ ̲m̲ù̲ ̲V̲a̲n̲g̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲x̲.̲u̲n̲g̲ ̲đ̲.̲ộ̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲N̲g̲a̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲U̲k̲r̲a̲i̲n̲e̲.̲ ̲N̲ă̲m̲ ̲1̲9̲7̲9̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲g̲ỡ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲V̲a̲l̲e̲n̲t̲i̲n̲ ̲S̲i̲d̲o̲r̲o̲v̲,̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲i̲ ̲m̲ù̲ ̲V̲a̲n̲g̲a̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲:̲ ̲“̲T̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲.̲a̲n̲ ̲b̲.̲i̲ế̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲b̲ă̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲v̲ẹ̲n̲,̲ ̲v̲i̲n̲h̲ ̲q̲u̲a̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲V̲l̲a̲d̲i̲m̲i̲r̲,̲ ̲v̲i̲n̲h̲ ̲q̲u̲a̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲N̲g̲a̲.̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲ả̲n̲ ̲N̲g̲a̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲ú̲a̲ ̲t̲ể̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲”̲.̲

̲B̲a̲b̲a̲ ̲V̲a̲n̲g̲a̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲i̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲c̲.̲ự̲c̲ ̲đ̲.̲o̲a̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲N̲g̲a̲ ̲s̲ẽ̲ ̲g̲.̲â̲y̲ ̲c̲.̲h̲i̲ế̲n̲ ̲ở̲ ̲c̲h̲â̲u̲ ̲Â̲u̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲n̲à̲o̲ ̲đ̲ó̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲N̲g̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲ố̲n̲g̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲.̲ ̲M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲,̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲N̲g̲a̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲N̲g̲a̲ ̲g̲.̲â̲y̲ ̲c̲.̲h̲i̲ế̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲U̲k̲r̲a̲i̲n̲e̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲â̲u̲ ̲Â̲u̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲.̲ ̲V̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲N̲g̲a̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲U̲k̲r̲a̲i̲n̲e̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲a̲y̲.̲

M̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲6̲/̲3̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲7̲,̲3̲ ̲đ̲ộ̲ ̲R̲i̲c̲h̲t̲e̲r̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲u̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ắ̲c̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲,̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲b̲i̲ể̲n̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲t̲h̲ả̲m̲ ̲h̲ọ̲a̲ ̲h̲ạ̲t̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲F̲u̲k̲u̲s̲h̲i̲m̲a̲.̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲K̲h̲í̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲.̲ó̲n̲g̲ ̲t̲.̲h̲ầ̲n̲.̲ ̲T̲í̲n̲h̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲7̲h̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲1̲7̲/̲3̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲í̲t̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲4̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲m̲.̲ạ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲1̲9̲4̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲.̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲y̲ế̲u̲ ̲ở̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲F̲u̲k̲u̲s̲h̲i̲m̲a̲ ̲v̲à̲ ̲M̲i̲y̲a̲g̲i̲.̲ ̲T̲r̲ậ̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲g̲â̲y̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲r̲ộ̲n̲g̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲.̲ứ̲t̲ ̲g̲ã̲.̲y̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲d̲ư̲ ̲c̲h̲ấ̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲d̲i̲ ̲t̲ả̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲a̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲.̲ ̲T̲h̲ả̲m̲ ̲h̲ọ̲a̲ ̲n̲à̲y̲ ̲d̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲đ̲ã̲ ̲ứ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲d̲ự̲ ̲đ̲o̲á̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲V̲a̲n̲g̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲a̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲2̲2̲.̲

̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ế̲,̲ ̲b̲à̲ ̲B̲a̲b̲a̲ ̲V̲a̲n̲g̲a̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲d̲ự̲ ̲đ̲o̲á̲n̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲s̲ẽ̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲ ̲v̲i̲r̲u̲s̲ ̲m̲ớ̲i̲,̲ ̲c̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲ở̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲v̲i̲r̲u̲s̲ ̲S̲A̲R̲S̲-̲C̲o̲V̲-̲2̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲C̲O̲V̲I̲D̲-̲1̲9̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲2̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲h̲o̲à̲n̲h̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲k̲h̲ắ̲p̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲,̲ ̲C̲O̲V̲I̲D̲-̲1̲9̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲4̲6̲6̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ễ̲m̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲6̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲m̲ã̲i̲ ̲m̲ã̲i̲.̲ ̲M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲C̲O̲V̲I̲D̲-̲1̲9̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ú̲c̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ầ̲n̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲ị̲c̲h̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲x̲e̲m̲ ̲C̲O̲V̲I̲D̲-̲1̲9̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲h̲ữ̲u̲.̲ ̲R̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲m̲ở̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲b̲i̲ê̲n̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲,̲ ̲d̲ầ̲n̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲m̲ớ̲i̲.̲

̲B̲à̲ ̲V̲a̲n̲g̲a̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ả̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲v̲à̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲1̲2̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲à̲ ̲b̲ị̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲v̲ì̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲u̲ố̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ơ̲n̲ ̲b̲.̲ã̲o̲ ̲c̲á̲t̲.̲ ̲C̲h̲o̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲V̲a̲n̲g̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲n̲h̲ư̲:̲ ̲v̲ụ̲ ̲k̲.̲h̲ủ̲n̲g̲ ̲b̲.̲ố̲ ̲t̲h̲á̲p̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲M̲ỹ̲ ̲1̲1̲/̲9̲,̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲ì̲m̲ ̲t̲à̲u̲ ̲K̲r̲u̲s̲k̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲N̲g̲a̲,̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ố̲n̲g̲ ̲N̲g̲a̲ ̲P̲u̲t̲i̲n̲ ̲đ̲ắ̲c̲ ̲c̲ử̲,̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲M̲ỹ̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ố̲n̲g̲ ̲d̲a̲ ̲m̲à̲u̲ ̲(̲ô̲n̲g̲ ̲B̲a̲r̲a̲c̲k̲ ̲O̲b̲a̲m̲a̲)̲,̲ ̲B̲r̲e̲x̲i̲t̲,̲ ̲k̲.̲h̲ủ̲n̲g̲ ̲h̲.̲o̲ả̲n̲g̲ ̲d̲i̲ ̲c̲ư̲ ̲c̲h̲â̲u̲ ̲Â̲u̲,̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲r̲ỗ̲i̲ ̲d̲ậ̲y̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲p̲h̲i̲ế̲n̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲H̲ồ̲i̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲I̲S̲,̲ ̲s̲ự̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲D̲i̲a̲n̲a̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲A̲n̲h̲,̲ ̲t̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ả̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲C̲O̲V̲I̲D̲-̲1̲9̲…̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM