Trang chủ » Pháp luật
19/03/2022 09:33

S̼Ố̼C̼:̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼6̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼

S̼Ố̼C̼:̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼6̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼6̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼t̼ở̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼6̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼1̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼

S̼Ố̼C̼:̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼6̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼t̼ở̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼B̼ắ̼c̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼  ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼

H̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼.̼.̼ ̼

Ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼”̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼.̼

̼C̼ô̼ ̼N̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼ ̼

S̼Ố̼C̼:̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼6̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼h̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼e̼m̼.̼

E̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ố̼i̼ ̼x̼ả̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼2̼0̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼,̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ỡ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼

H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ạ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼h̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ạ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼”̼.̼

S̼Ố̼C̼:̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼6̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼D̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼m̼à̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

c̼ô̼ ̼N̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼2̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM