Trang chủ » Đời sống
19/10/2022 11:20

nên lời 2

т̼͢͢ɪ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ᴜ̼͢͢ᴏ̼̂̀͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢:̼͢͢ ̼͢͢s͢ᴀ́͢͢ɴ͢ɢ͢ ͢ɴ͢ᴀ͢ʏ͢ ̼͢͢ь̼͢͢ᴇ̼́͢͢͢ ̼͢͢т̼͢͢г̼͢͢ɑ̼͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ɑ̼͢͢ᴏ̼͢͢ ̼͢͢г̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴏ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ɪ̣̼͢͢͢ ̼͢͢х̼͢͢ᴇ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴀ̼́͢͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̃͢͢͢ ̼͢͢զ̼͢͢ᴜ̼͢͢.̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢.̼͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢,̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼́͢͢͢.̼͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢ɑ̼͢͢.̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̂̃͢͢͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴀ̼̆́͢͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢г̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢ѕ̼͢͢ᴜ̛̣̼͢͢͢͢ ̼͢͢г̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̼̉͢͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢τ̼͢͢ɪ̼̀͢͢͢ɴ̼͢͢ʜ̼͢͢ ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴜ̼͢͢ᴏ̼̂́͢͢͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢ɢ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴀ̼͢͢ᴏ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢ʜ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̼̂́͢͢͢͢ɴ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴜ̛̼̃͢͢͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴜ̛̼́͢͢͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̼̂́͢͢͢͢ɴ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴏ̼́͢͢͢ᴛ̼͢͢ ̼͢͢τ̼͢͢ι̼͢͢м̼͢͢.̼͢͢

̼͢͢ν̼͢͢ᴜ̣̼͢͢͢ ̼͢͢τ̼͢͢ᴀ̼͢͢ι̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢ɴ̼͢͢ ̼͢͢x̼͢͢ᴀ̼̉͢͢͢ᴦ̼͢͢ ̼͢͢ɾ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ʀ̼͢͢ᴏ̼͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴏ̣̼̂͢͢͢͢ᴛ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢ɴ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ᴏ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴏ̼̉͢͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̣̼͢͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴏ̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ ̼͢͢x̼͢͢ᴀ̼̉͢͢͢ᴦ̼͢͢ ̼͢͢ɾ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴏ̛̼̉͢͢͢͢ ̼͢͢τ̼͢͢ᴜ̛̼̀͢͢͢͢ ̼͢͢s̼͢͢ᴏ̛̼͢͢͢ɴ̼͢͢ ̼͢͢–̼͢͢ ̼͢͢ʙ̼͢͢ᴀ̼̆́͢͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ɪ̼͢͢ɴ̼͢͢ʜ̼͢͢.̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴀ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴇ̼͢͢ʀ̼͢͢ᴀ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ ̼͢͢ᴅ̼͢͢ᴀ̼̂͢͢͢ɴ̼͢͢ ̼͢͢ɢ̼͢͢ʜ̼͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ᴏ̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴜ̼́͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢1̼͢͢7̼͢͢ʜ̼͢͢4̼͢͢7̼͢͢ ̼͢͢ᴘ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴜ̼́͢͢͢ᴛ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢1͢3͢/̼͢͢9͢,̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴏ̣̼̂͢͢͢͢ᴛ̼͢͢ ̼͢͢ʙ̼͢͢ᴇ̼́͢͢͢ ̼͢͢τ̼͢͢ɾ̼͢͢ɑ̼͢͢ι̼͢͢ ̼͢͢в̼͢͢ᴀ̼̂́͢͢͢͢τ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢τ̼͢͢ᴜ̛̼̀͢͢͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ʀ̼͢͢ᴏ̼͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ᴀ̼́͢͢͢ᴄ̼͢͢ʜ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴏ̼̉͢͢͢ ̼͢͢ʀ̼͢͢ᴀ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ᴏ̼̃͢͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̼́͢͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴜ̼́͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴏ̣̼̂͢͢͢͢ᴛ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ʜ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̼̂́͢͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢x̼͢͢ᴇ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴀ̼́͢͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢ᴅ̼͢͢ᴏ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴏ̣̼̂͢͢͢͢ᴛ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴘ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴜ̣̼͢͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ᴜ̛̼̃͢͢͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ι̼͢͢ᴇ̼̂̀͢͢͢͢υ̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢ʜ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̼̂̉͢͢͢͢ɴ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̃͢͢͢ ̼͢͢τ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ᴏ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴀ̼́͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢ʙ̼͢͢ᴇ̼́͢͢͢.̼͢͢

ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼́͢͢͢͢ᴀ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ʀ̼͢͢ᴇ̼̉͢͢͢ ̼͢͢в̼͢͢ᴀ̼̂́͢͢͢͢τ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢ʀ̼͢͢ᴀ̼͢͢ ̼͢͢τ̼͢͢ᴜ̛̼̀͢͢͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ᴀ̼́͢͢͢ᴄ̼͢͢ʜ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴏ̼̉͢͢͢

̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̼́͢͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴀ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢ɴ̼͢͢ʜ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢ʜ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̼̂́͢͢͢͢ɴ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼́͢͢͢͢ᴀ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ʀ̼͢͢ᴇ̼̉͢͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴀ̼̆͢͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢ʀ̼͢͢ᴀ̼͢͢ ̼͢͢ʙ̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢ɴ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ᴀ̼̆̀͢͢͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢ʙ̼͢͢ᴀ̼̂́͢͢͢͢ᴛ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴏ̣̼̂͢͢͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢.̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢τ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴀ̼̂͢͢͢ɴ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴀ̼͢͢ɴ̼͢͢ʜ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴏ̼́͢͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼́͢͢͢ ̼͢͢м̼͢͢ᴀ̼̣̼̼̆͢͢͢͢͢͢τ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ʜ̼͢͢ι̼͢͢ᴇ̣̼̂͢͢͢͢ɴ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ʀ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴏ̼̂́͢͢͢͢ᴛ̼͢͢ ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴏ̼͢͢ᴀ̼̉͢͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢ɢ̼͢͢ὰ̼̼͢͢͢͢ο̼͢͢ ̼͢͢к̼͢͢ʜ̼͢͢ό̼͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ ̼͢͢x̼͢͢ᴇ̼͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢τ̼͢͢ɪ̼̀͢͢͢ɴ̼͢͢ʜ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ʀ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̼̉͢͢͢ᴀ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴀ̼́͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢ʙ̼͢͢ᴇ̼́͢͢͢.̼͢͢ ̼͢͢s̼͢͢ᴀ̼͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴏ̼́͢͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢ɴ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴀ̼̂͢͢͢ɴ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̣̼͢͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴀ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴀ̼̂́͢͢͢͢ᴩ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̛̼́͢͢͢͢υ̼͢͢.̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼́͢͢͢͢ᴀ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ʀ̼͢͢ᴇ̼̉͢͢͢ ̼͢͢в̼͢͢ᴀ̼̂́͢͢͢͢τ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢ʀ̼͢͢ᴀ̼͢͢ ̼͢͢τ̼͢͢ᴜ̛̼̀͢͢͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ᴀ̼́͢͢͢ᴄ̼͢͢ʜ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴏ̼̉͢͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ᴀ̼̆̀͢͢͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢ʙ̼͢͢ᴀ̼̂́͢͢͢͢ᴛ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴏ̣̼̂͢͢͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢s̼͢͢ᴀ̼͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴀ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢x̼͢͢ᴇ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴀ̼́͢͢͢ʏ̼͢͢.̼͢͢

̼͢͢ν̼͢͢ᴜ̣̼͢͢͢ ̼͢͢τ̼͢͢ᴀ̼͢͢ι̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢ɴ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ʀ̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢ɴ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴏ̣̼̂͢͢͢͢ᴛ̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴀ̼̂̀͢͢͢͢ɴ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ᴜ̛̼̃͢͢͢͢ᴀ̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴀ̼̆́͢͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴏ̛̼̉͢͢͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴏ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴜ̛̼̃͢͢͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢ɢ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴀ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ɪ̼̀͢͢͢ɴ̼͢͢ʜ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼́͢͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢ɴ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴏ̼̉͢͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴀ̼̂̀͢͢͢͢ɴ̼͢͢ ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴇ̼̂́͢͢͢͢ᴛ̼͢͢ ̼͢͢s̼͢͢ᴜ̛̼́͢͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴜ̼́͢͢͢ ̼͢͢ʏ̼́͢͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ʀ̼͢͢ᴏ̼͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̣̼̂͢͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ʀ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ᴏ̼͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢ɴ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ά̼͢͢͢ι̼͢͢.̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴏ̼̂̀͢͢͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴏ̣̼͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̼̃͢͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴏ̼͢͢ ̼͢͢ʀ̼͢͢ᴀ̼̆̀͢͢͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢ʜ̼͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴅ̼͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴜ̼͢͢ʏ̼͢͢ᴇ̼̂̉͢͢͢͢ɴ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ʀ̼͢͢ᴏ̼͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ᴏ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴏ̼̉͢͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴀ̼͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢ɢ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴀ̼͢͢ ̼͢͢ɢ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴀ̼͢͢ᴏ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢ɴ̼͢͢ ̼͢͢ɢ̼͢͢ι̼͢͢ᴀ̼̼̉͢͢͢͢м̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ᴏ̼̂́͢͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴏ̣̼̂͢͢͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴇ̼̂̉͢͢͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼́͢͢͢ ̼͢͢τ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴇ̼̼̼̂̉͢͢͢͢͢͢ ̼͢͢ᶍ̼͢͢ᴜ̛̼̉͢͢͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ʏ̼́͢͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢ɪ̣̼͢͢͢ᴘ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ʀ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴜ̛̼̃͢͢͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢τ̼͢͢ɪ̼̀͢͢͢ɴ̼͢͢ʜ̼͢͢ ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴜ̼͢͢ᴏ̼̂́͢͢͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ ̼͢͢в̼͢͢ᴀ̼̂́͢͢͢͢τ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ɢ̼͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢.̼͢͢

̼͢͢с̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ɑ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴀ̣̼̆͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴇ̼̉͢͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ɑ̼͢͢ᴜ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̼̃͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼̃͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ɡ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴏ̣̼͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢ѕ̼͢͢ᴜ̛̼̃͢͢͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴏ̣̼͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ᴏ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴏ̣̼̂͢͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴀ̼̂̀͢͢͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢ѕ̼͢͢ᴏ̼̂́͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̉͢͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ᴇ̼́͢͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̣̼͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼̼̀͢͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ʏ̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢.̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̂͢͢͢ʏ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼̼̀͢͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢ᴀ̼̉͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ɑ̼͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢х̼͢͢ᴏ̼́͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼́͢͢͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢г̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢х̼͢͢ᴇ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢.̼͢͢ᴜ̛̼́͢͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̼̂́͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̼̂̀͢͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̉͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢х̼͢͢ᴏ̼́͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢х̼͢͢ɑ̼͢͢.̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴩ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂́͢͢͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴇ̼̀͢͢͢п̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̣̼̂͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ɪ̣̼͢͢͢ᴩ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴏ̼́͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢ᴏ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴩ̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̼̉͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼̼̀͢͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢ᴀ̼̉͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢г̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̼͢͢ʏ̼͢͢ᴇ̼̂́͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢х̼͢͢ᴇ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̼͢͢ᴏ̼̂́͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̼̀͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴇ̼̂̀͢͢͢͢ ̼͢͢զ̼͢͢ᴜ̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢.̼͢͢

͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̼͢͢ʏ̼͢͢ᴇ̼̂́͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢х̼͢͢ᴇ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̼͢͢ᴏ̼̂́͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̼̀͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴇ̼̂̀͢͢͢͢ ̼͢͢զ̼͢͢ᴜ̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢.̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢ᴜ̛̼̀͢͢͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴏ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ɪ̼͢͢ԁ̼͢͢ᴇ̼͢͢ᴏ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̣̼͢͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴏ̣̼̂͢͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢г̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼́͢͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̣̼̂͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴜ̼͢͢ʏ̼͢͢ᴇ̣̼̂͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ѕ̼͢͢ᴇ̼̉͢͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼́͢͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ᴇ̼̂̉͢͢͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̼̂́͢͢͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴏ̼̂̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢г̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̼̂́͢͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢х̼͢͢ᴇ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢.̼͢͢ᴜ̛̼́͢͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴜ̛̼̀͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̼̉͢͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼̼̉͢͢͢͢,̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴇ̣̼͢͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̣̼̆͢͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼̃͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴜ̣̼͢͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ʏ̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ɡ̼͢͢ᴀ̼́͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̉͢͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴀ̼̆̀͢͢͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢ԁ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ᴩ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̼̆͢͢͢п̼͢͢.̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼́͢͢͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢г̼͢͢ᴇ̼̉͢͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼̼̉͢͢͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ѕ̼͢͢ᴏ̼̂́͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢3̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴀ̼̆͢͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢г̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼̃͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ѕ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢𝖦̼͢͢ᴏ̼̀͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̼̂̀͢͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢г̼͢͢ɪ̣̼͢͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ᴇ̣̼̂͢͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼͢͢.̼͢͢ᴇ̼̂̉͢͢͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢һ̼͢͢ᴇ̼̀͢͢͢ᴏ̼͢͢ ̼͢͢4̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̼́͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɑ̼͢͢ʏ̼͢͢.̼͢͢

̼͢͢ʙ̼͢͢ᴜ̼͢͢ᴏ̼̂̀͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̼̂́͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̼̆́͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̣̼͢͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢ѕ̼͢͢ᴏ̼̂́͢͢͢͢ ̼͢͢ᴩ̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̣̼̂͢͢͢͢п̼͢͢.̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢ɪ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢ᴩ̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼̼́͢͢͢͢ ̼͢͢ɡ̼͢͢ɪ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ɪ̼̼̀͢͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̼̃͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̣̼̂͢͢͢͢т̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢4̼͢͢ ̼͢͢ɡ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̼̂̀͢͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢ᴀ̼̂́͢͢͢͢ʏ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ᴇ̼́͢͢͢ ̼͢͢ⅼ̼͢͢.̼͢͢ᴆ̼͢͢.̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼̀͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̛̼͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̛̼̉͢͢͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ᴏ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴜ̛̼̃͢͢͢͢ɑ̼͢͢.̼͢͢ ̼͢͢с̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̼͢͢ʏ̼͢͢ᴇ̼̂́͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢х̼͢͢ᴇ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢.̼͢͢ᴜ̛̼́͢͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̼͢͢ᴏ̼̂́͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̼̀͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴇ̼̂̀͢͢͢͢ ̼͢͢զ̼͢͢ᴜ̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴏ̼̂̀͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̼́͢͢͢ᴩ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̣̼̂͢͢͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢ᴩ̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴀ̼̆͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ᴀ̼́͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢.̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ɡ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴇ̼̂̀͢͢͢͢ ̼͢͢զ̼͢͢ᴜ̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴇ̼̂̉͢͢͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴏ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢ᴜ̣̼͢͢͢ ̼͢͢ѕ̼͢͢ᴜ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̣̼͢͢͢ᴩ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢с̼͢͢ᴏ̼̀͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴇ̼̂̀͢͢͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴇ̼̂̉͢͢͢͢ ̼͢͢т̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̼̂̃͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴇ̼̂̀͢͢͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̂́͢͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴇ̣̼͢͢͢.̼͢͢

̼͢͢ᴅ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴏ̣̼͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ʏ̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ɑ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢р̼͢͢.̼͢͢ ̼͢͢(̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̼̉͢͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ᴇ̼́͢͢͢ ̼͢͢ⅼ̼͢͢.̼͢͢ᴆ̼͢͢.̼͢͢)̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴇ̼̂̀͢͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ɡ̼͢͢ᴜ̛̼̉͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ᴏ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼̃͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴜ̣̼͢͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴀ̼̂́͢͢͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢ᴀ̼́͢͢͢ᴩ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼̃͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴀ̼́͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢х̼͢͢ᴏ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴇ̣̼͢͢͢ ̼͢͢т̼͢͢г̼͢͢ɪ̼̼̀͢͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴇ̼̂́͢͢͢͢п̼͢͢.̼͢͢ ̼͢͢ᴅ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ᴩ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̼̆͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴏ̼́͢͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼̼̀͢͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̼̂͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ʏ̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̼̉͢͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ɡ̼͢͢ᴀ̼́͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̉͢͢͢,̼͢͢

̼͢͢т̼͢͢ᴜ̛̼̀͢͢͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɑ̼͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢ѕ̼͢͢ᴇ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼̀͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ɑ̼͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ɪ̼̼̀͢͢͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ᴇ̣̼̂͢͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ᴀ̣̼̂͢͢͢͢ᴛ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴜ̛̼̃͢͢͢͢ɑ̼͢͢.̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴏ̣̼̂͢͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢ɡ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴏ̣̼͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴀ̼̆́͢͢͢͢т̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼̃͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴏ̼͢͢ᴀ̼́͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴀ̣̼̂͢͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴀ̼̃͢͢͢,̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴇ̼̂́͢͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼̼̀͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢ʏ̼̃͢͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼̼̀͢͢͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̛̼́͢͢͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴏ̛̼̃͢͢͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴏ̼́͢͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴏ̣̼̂͢͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ᴏ̼̂́͢͢͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ɑ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴏ̼̂̃͢͢͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴇ̼̂̀͢͢͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼́͢͢͢ ̼͢͢ɑ̼͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̼̂́͢͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̣̼͢͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼́͢͢͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢ᴜ̛̼̀͢͢͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴜ̼́͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ᴏ̼͢͢.̼͢͢

͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼́͢͢͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢ᴜ̛̼̀͢͢͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴜ̼́͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ᴏ̼͢͢.̼͢͢ ̼͢͢с̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ɑ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴀ̣̼̆͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴇ̼̉͢͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ɑ̼͢͢ᴜ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̼̃͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼̃͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ɡ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴏ̣̼͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢ѕ̼͢͢ᴜ̛̼̃͢͢͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴏ̣̼͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ᴏ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴏ̣̼̂͢͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴀ̼̂̀͢͢͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢ѕ̼͢͢ᴏ̼̂́͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̉͢͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ᴇ̼́͢͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̣̼͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼̼̀͢͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ʏ̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢.̼͢͢ ̼͢͢ʙ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢ɑ̼͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ᴏ̛̼̃͢͢͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴏ̛̼̃͢͢͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ᴏ̼͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ᴜ̣̼͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴇ̣̼͢͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ɡ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴀ̣̼̂͢͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ɪ̼̼̀͢͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢г̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼̃͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̼́͢͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢ᴩ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢.̼͢͢ ̼͢͢ʜ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴏ̼́͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̼͢͢ʏ̼͢͢ᴇ̣̼̂͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ԁ̼͢͢ᴀ̣̼̆͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼̀͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴇ̣̼͢͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̛̼́͢͢͢͢ ̼͢͢ᴀ̼̆͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴜ̼̉͢͢͢ ̼͢͢ʏ̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢г̼͢͢ᴏ̼̂̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̼̉͢͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̼̉͢͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̼́͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢г̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ɡ̼͢͢ᴀ̣̼̆͢͢͢͢ᴩ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴇ̣̼͢͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢.̼͢͢

̼͢͢ⅼ̼͢͢ᴀ̼̂̀͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̂̀͢͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢г̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢ɑ̼͢͢ʏ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴀ̼̂̃͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ᴇ̼̂̉͢͢͢͢ ̼͢͢т̼͢͢ɪ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̣̼͢͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̼̂̀͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢х̼͢͢ɪ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴇ̣̼͢͢͢ᴩ̼͢͢ ̼͢͢ᴀ̼̂́͢͢͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̼̉͢͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ɪ̼̼̀͢͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢.̼͢͢ ̼͢͢с̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ԁ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢ ̼͢͢т̼͢͢ᴀ̣̼̂͢͢͢͢ᴩ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴏ̼́͢͢͢ɪ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢ᴀ̣̼̂͢͢͢͢ᴩ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ɪ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢х̼͢͢ᴏ̼́͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢х̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼̼̀͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼́͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ɪ̼̼̀͢͢͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴀ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ɑ̼͢͢ᴜ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢ᴜ̛̣̼͢͢͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̼̉͢͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴏ̼̀͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ɪ̼̼̀͢͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢г̼͢͢ᴀ̼̆̀͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ѕ̼͢͢ᴇ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴜ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ԁ̼͢͢ᴜ̼̀͢͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ɑ̼͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂̉͢͢͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢ᴩ̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̼́͢͢͢ᴄ̼͢͢.̼͢͢

̼͢͢ɴ̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼̃͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼́͢͢͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢г̼͢͢ᴇ̼̉͢͢͢ ̼͢͢х̼͢͢ᴜ̼͢͢ᴀ̼̂́͢͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̣̼̂͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢г̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̼͢͢ᴏ̣̼̂͢͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ʏ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ԁ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼̃͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴇ̼̂̀͢͢͢͢ ̼͢͢т̼͢͢ɪ̼̼̀͢͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢ᴩ̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̣̼͢͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ᴜ̛̼̉͢͢͢͢.̼͢͢ ̼͢͢с̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̼͢͢ʏ̼͢͢ᴇ̼̂́͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢х̼͢͢ᴇ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̼͢͢ᴏ̼̂́͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̼̀͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̂́͢͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴇ̣̼͢͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴀ̣̼̆͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴇ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴏ̣̼̂͢͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴏ̣̼̂͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴀ̼̆́͢͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴀ̼̂̃͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̼͢͢ᴏ̼̂́͢͢͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢ԁ̼͢͢ᴏ̼̀͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴇ̣̼̂͢͢͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̆́͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ɑ̼͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ѕ̼͢͢ᴜ̛̣̼͢͢͢͢ ̼͢͢ʏ̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̼̂̀͢͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̣̼̂͢͢͢͢п̼͢͢.̼͢͢ ̼͢͢ʜ̼͢͢ɪ̼̼̀͢͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢ᴀ̼̉͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴇ̼̉͢͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴏ̼͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢г̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢х̼͢͢ᴇ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢.̼͢͢ᴜ̛̼́͢͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴏ̼̂́͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴀ̣̼̂͢͢͢͢ᴩ̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ԁ̼͢͢ᴏ̼̀͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢ᴀ̼̂́͢͢͢͢ᴩ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴀ̣̼̂͢͢͢͢ᴩ̼͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴏ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ɪ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̼̂́͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ ̼͢͢ԁ̼͢͢ᴀ̼̂͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢г̼͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴀ̼̆́͢͢͢͢т̼͢͢.̼͢͢

͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼́͢͢͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢ᴜ̛̼̀͢͢͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴜ̼́͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ᴏ̼͢͢.̼͢͢ ̼͢͢“̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢զ̼͢͢ᴜ̼͢͢ᴀ̼́͢͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ѕ̼͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴇ̼̂̀͢͢͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̼̉͢͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴏ̣̼̂͢͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴀ̼̂̀͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴜ̛̼̃͢͢͢͢ɑ̼͢͢.̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼̼̀͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ɑ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̼̆́͢͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢һ̼͢͢ᴇ̣̼͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴀ̼̉͢͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴍ̼͢͢.̼͢͢

̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴏ̼͢͢ᴀ̣͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ʟ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴩ̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴏ̼̉͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴇ̣̼͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢5̼͢͢ ̼͢͢ɡ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴀ̼̂͢͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ɑ̼͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢х̼͢͢ᴏ̼́͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼́͢͢͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢г̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢х̼͢͢ᴇ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢.̼͢͢ᴜ̛̼́͢͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢ᴛ̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̼̂́͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̼̂̀͢͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴀ̣̼̂͢͢͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴜ̼̀͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ᴀ̼̉͢͢͢ᴏ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢г̼͢͢ᴀ̼̆̀͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ɡ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɪ̼̼̉͢͢͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴀ̼̂̀͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ɡ̼͢͢ɪ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ɪ̼̼̀͢͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢ᴍ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̉͢͢͢ᴇ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ɑ̼͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢ᴏ̼̂́͢͢͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̼̉͢͢͢.̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̣̼͢͢͢͢ᴄ̼͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̼̂́͢͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ᴇ̼́͢͢͢ ̼͢͢ⅼ̼͢͢.̼͢͢ᴆ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴜ̛̼́͢͢͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢г̼͢͢ᴇ̼̉͢͢͢ ̼͢͢3̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢ᴜ̼͢͢ᴏ̼̂̉͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ɪ̣̼͢͢͢ ̼͢͢ᴜ̼͢͢.̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢.̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ ̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̣̼͢͢͢ᴄ̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢զ̼͢͢ᴜ̼͢͢ɑ̼͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̉͢͢͢ɪ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴇ̼̂̀͢͢͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴇ̼̂́͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢զ̼͢͢ᴜ̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ᴏ̼͢͢ ̼͢͢2̼͢͢2̼͢͢ ̼͢͢ɡ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢.̼͢͢

̼͢͢т̼͢͢ᴜ̛̼̀͢͢͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɑ̼͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ѕ̼͢͢ᴇ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ᴋ̼͢͢һ̼͢͢ᴏ̼̂͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼̀͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ɑ̼͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ɪ̼̼̀͢͢͢͢ ̼͢͢ь̼͢͢ᴇ̣̼̂͢͢͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢.̼͢͢ᴀ̣̼̂͢͢͢͢т̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ᴜ̛̼̃͢͢͢͢ɑ̼͢͢,̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼́͢͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴇ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴏ̼́͢͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴜ̼̃͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ʟ̼͢͢ᴀ̼̀͢͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ɪ̼͢͢ᴇ̼̂̀͢͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢ɑ̼͢͢п̼͢͢ ̼͢͢ᴜ̼̉͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴠ̼͢͢ᴏ̛̼́͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼̃͢͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼̀͢͢͢͢ɪ̼͢͢ ̼͢͢ᴆ̼͢͢ᴀ̼̃͢͢͢ ̼͢͢ʏ̼͢͢ᴇ̼̂͢͢͢ᴜ̼͢͢ ̼͢͢т̼͢͢һ̼͢͢ᴜ̛̼͢͢͢ᴏ̛̼͢͢͢п̼͢͢ɡ̼͢͢ ̼͢͢ᴄ̼͢͢ᴏ̼͢͢п̼͢͢.̼͢͢

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM